Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 073. 6250200 (120)
Email: ptchc@tgu.edu.vn

Thi đua - Khen thưởng
Thông báo về việc thay đổi biểu mẫu chấm điểm thi đua hàng tháng

Thay đổi biểu mẫu chấm điểm thi đua hàng tháng bắt đầu từ năm học 2016-2017

Đào tạo bồi dưỡng
Quy trình, thủ tục đi nước ngoài
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài của công chức, viên chức năm 2016

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về việc đi nước ngoài ...