Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:Phòng A.001 - A.002, Khu A, Cơ sở Chính, Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733. 877. 847
Email: ptchc@tgu.edu.vn

Tiền lương
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, ...

Thủ tục đi nước ngoài
Công văn Số: 73/SNgV-LS&NVNONN về việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với quy định khi công tác học tập ở nước ngoài

Công văn Số: 73/SNgV-LS&NVNONN về việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với quy định khi công tác học tập ở nước ngoài