.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực của tỉnh Tiền Giang năm 2019

20-09-2019

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực của tỉnh Tiền Giang năm 2019 theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND  ngày 19/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, kỳ họp thứ 8.

Phòng Tổ chức - Hành chính

Các tin khác :