.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:Văn phòng Khoa: Phòng D.14 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733877248
Email: kllctgqptc@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới của Khoa Lý luận chính trị -  Giáo dục Quốc phòng và Thể chất – Trường Đại học Tiền Giang

.Thực hiện công văn số 768-CV/DUK ngày 07/3/2018 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về việc triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 17-TB/DU ngày 02/4/2018 của Đảng bộ Trường, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 23/CT-TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới