Tag

Chia sẻ

Đội ngũ giảng viên

19-09-2017

 Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 10 nă 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Giáo dục Thể chất- Quốc phòng trực thuộc trường. Hiện Bộ môn có tổng số 18 CB-VC, trong đó bao gồm 01 Trưởng Bộ môn, 01 Phó trưởng Bộ môn và 03 Giáo vụ Bộ môn.

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

LÝ LỊCH
KHOA HỌC

1

Trần Thanh Phong

1972

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn

0918046658

ttphong@tgu.edu.vn

 tải về

2

Huỳnh Phong Bá

1964

CN VB2

Phó Trưởng Bộ môn

0918791002

huynhphongba@tgu.edu.vn

 tải về

3

Hà Trọng Thảo

1976

Thạc sỹ

Giảng viên

0982133343

hatrongthao@yahoo.com.vn

 tải về

4

Trần Huỳnh Thị Hương Lan

1986

Thạc sỹ

Giảng viên 

0977262735

tranhuynhthihuonglan@tgu.edu.vn

 tải về

5

Nguyễn Võ Hữu Trí

1986

Thạc sỹ

Giảng viên

0983068173

nguyenvohuutri@tgu.edu.vn

 tải về

6

Lâm Hoàng Tuyến

1985

Thạc sỹ

Giảng viên

0988449202

lamhoangtuyen2010@gmail.com

 tải về

7

Trần Hữu Hạnh

1960

Cử nhân

Giảng viên

0918463567

huuhanh1505@gmail.com

 tải về

8

Cao Phước Tâm

1961

Cử nhân 

Giảng viên

0989752883

tamcao856@yahoo.com.vn

 tải về

9

Võ Trần Thái

1988

Cử nhân

Giảng viên

0975220548

votranthai@gmail.com

 tải về

10

Trần Hữu Thành

1969

Thạc sỹ

Giảng viên

0908233423

tranhuuthanh981969@gmail.com

 tải về

11

Tăng Phú Đức

1978

Thạc sỹ

Giảng viên

0983505212

phuduc1309@yahoo.com.vn

 tải về

12

Nguyễn Đăng Hải

1983

Thạc sỹ

Giảng viên

0937025055

nguyendanghai@tgu.edu.vn

 tải về

13

Trần Văn Thuân

1985

Cử nhân

Giảng viên

0987112772

tranvanthuan@tgu.edu.vn

 tải về

14

Bùi Thanh Minh

1984

CN VB2

Giảng viên

0989211641

buithanhminh@tgu.edu.vn

tải về

15 Lương Hồng Thanh 1983 CN VB2 Giảng viên 0907292777 luonghongthanh@tgu.edu.vn tải về

16

Bùi Thị Kim Ngân

1988

Cử nhân 

Giáo vụ

0976960974

buithikimngan@tgu.edu.vn

 tải về

17

Nguyễn Thế Hùng

1985

Cử nhân

Giáo vụ

0919271085

nthung@tgu.edu.vn

 tải về

18

Lê Văn Mẫm

1963

Cao đẳng

Giáo vụ

0984712463

levanmam@tgu.edu.vn

 tải về

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng