} ?> .:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Công tác sinh viên:.

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Công tác sinh viên
Địa chỉ:Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - Phòng D04
Điện thoại liên hệ: (0273 3) 877 867
Email: pctsv@tgu.edu.vn

Hội thi – Về nguồn
Thông báo về việc dự thi Vòng chung kết (dành cho cá nhân) Cuộc thi “Olympic sinh viên Trường Đại học Tiền Giang với các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thông báo về việc dự thi Vòng chung kết dành cho cá nhân Cuộc thi “Olympic sinh viên Trường Đại học Tiền Giang với các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng ...