Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý đào tạo
Địa chỉ:Phòng B248-B249-B250 cơ sở Thân Cửu Nghĩa
Điện thoại liên hệ: 0273 3 873 883
Email: pqldt@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Trình đơn
Giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Điện thoại: Phòng B248: 0273 32 241 416 – Phòng B250 : 0273 3 873 883
Email: pqldt@tgu.edu.vn