Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

21-07-2017

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại liên hệ: 0733.672624 – Nội bộ: 0736.250200-100 hoặc 120

Email: ptchc@tgu.edu.vn

Lãnh đạo Phòng

 Thạc sĩ  Nguyễn Thị Phương Em

 Trưởng phòng

 ĐT: 0908 818 391

 Email: nguyenthiphuongem@tgu.edu.vn

 CH. Nguyễn Minh Hằng

 Phó Trưởng phòng

 ĐT: 01636 452 106

 Email: nguyenminhhang@tgu.edu.vn

Bộ phận

Tổ chức

 Nguyễn Thị Trúc My

 ĐT: 0972 745 630

 Email: nguyenthitrucmy@tgu.edu.vn

 Trần Thị Hồng Diễm 

 ĐT: 0982 858 371

 Email: tranthihongdiem@tgu.edu.vn

 Nguyễn Trí Hiếu

 ĐT: 0165 771 8086

 Email: nguyentrihieu@tgu.edu.vn

 Nguyễn Thị Như Mai 

 ĐT: 0948 43 1177

 Email: nguyenthinhumai@tgu.edu.vn

 Trương Văn Tiếng 

 ĐT: 0982 711 948

 Email: truongvantieng@tgu.edu.vn

Bộ phận

Hành

chánh

 Hồ Thị Diễm Hà

 ĐT:0946 626 826

 Email:hothidiemha@tgu.edu.vn

 Võ Hồng Duyên 

 ĐT: 0984 582 313

 Email: vohongduyen@tgu.edu.vn

 Đoàn Bích Chi 

 ĐT:0973 717 818

 Email:doanbichchi@tgu.edu.vn

 Bùi Thị Diễm Thúy

  ĐT: 0972 745 630

 Email: buithidiemthuy@tgu.edu.vn

 Nguyễn Thị Bé

  ĐT: 01252 483 998       Email:nguyenthibe@tgu.edu.vn 

 Huỳnh Thanh Phương

 ĐT: 0908 171 766

 Email:huynhthanhphuong@tgu.edu.vn

Bộ phận

Y tế

 Nguyễn Thị Kim Phượng

  ĐT: 01678 834 789

 Email:nguyenthikimphuong@tgu.edu.vn

 Phạm Thị Hồng Nhung 

  ĐT: 0944 581 016

 Email:phamthihongnhung@tgu.edu.vn

 Nguyễn Mộng Huyền

  ĐT: 0944 581 016

 Email:nguyenmonghuyen@tgu.edu.vn

Bộ phận

Lái xe

 Huỳnh Văn Thể 

  ĐT: 0913 660 390 

 Phan Hữu Tấn 

 ĐT: 0918 334 085 

 Nguyễn Thanh Điền 

  ĐT: 0918 334 085 

 Nguyễn Chí Trung 

 ĐT: 0982 733 664 

Bộ phận

Phục vụ

 Lê Thị Bích Vân

  ĐT: 0169 867 696

 Phan Thị Kim Chi 

  ĐT: 0123 445 1968 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính