Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

02-01-2019

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại liên hệ: 02733.877.847 – Nội bộ: 02733.872.624

Email: ptchc@tgu.edu.vn

Lãnh đạo Phòng

 Thạc sĩ  Nguyễn Thanh Bình

 Trưởng phòng

 ĐT: 0918 718 543

 Email: nguyenthanhbinh@tgu.edu.vn

 CH. Nguyễn Minh Hằng

 Phó Trưởng phòng

 ĐT: 01636 452 106

 Email: nguyenminhhang@tgu.edu.vn

Bộ phận

Tổ chức

 Nguyễn Thị Trúc My

 ĐT: 0972 745 630

 Email: nguyenthitrucmy@tgu.edu.vn

 Nguyễn Hoàng Tú

 ĐT: 0934 671 006

 Email: nguyenhoangtu@tgu.edu.vn

 Trương Văn Tiếng 

 ĐT: 0982 711 948

 Email: truongvantieng@tgu.edu.vn

Bộ phận

Hành

chánh

 Hồ Thị Diễm Hà

 ĐT:0946 626 826

 Email:hothidiemha@tgu.edu.vn

 Võ Hồng Duyên 

 ĐT: 0984 582 313

 Email: vohongduyen@tgu.edu.vn

 Đoàn Bích Chi 

 ĐT:0973 717 818

 Email:doanbichchi@tgu.edu.vn

 Bùi Thị Diễm Thúy

  ĐT: 0972 745 630

 Email: buithidiemthuy@tgu.edu.vn

 Nguyễn Thị Bé

  ĐT: 01252 483 998       Email:nguyenthibe@tgu.edu.vn 

Bộ phận

Y tế

 Nguyễn Thị Kim Phượng

  ĐT: 01678 834 789

 Email:nguyenthikimphuong@tgu.edu.vn

 Phạm Thị Hồng Nhung 

  ĐT: 0944 581 016

 Email:phamthihongnhung@tgu.edu.vn

 Nguyễn Mộng Huyền

  ĐT: 0944 581 016

 Email:nguyenmonghuyen@tgu.edu.vn

Bộ phận

Phục vụ

 Lê Thị Bích Vân

  ĐT: 0169 867 696

 

Phòng Tổ chức - Hành chính