.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

25-09-2019

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại liên hệ: 02733.877.847 – Nội bộ: 02733.872.624

Email: ptchc@tgu.edu.vn

Lãnh đạo Phòng

 Thạc sĩ  Nguyễn Thanh Bình

 Trưởng phòng

 ĐT: 0918 718 543

 Email: nguyenthanhbinh@tgu.edu.vn

 Thạc sĩ  Nguyễn Minh Hằng

 Phó Trưởng phòng

 ĐT: 0336 452 106

 Email: nguyenminhhang@tgu.edu.vn

Bộ phận

Tổ chức

 Cử nhân Nguyễn Thị Trúc My

 ĐT: 0972 745 630

 Email: nguyenthitrucmy@tgu.edu.vn

 Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tú

 ĐT: 0934 671 006

 Email: nguyenhoangtu@tgu.edu.vn

 Thạc sĩ Trương Văn Tiếng 

 ĐT: 0982 711 948

 Email: truongvantieng@tgu.edu.vn

Bộ phận

Hành

chánh

 Cử nhân Hồ Thị Diễm Hà

 ĐT:0946 626 826

 Email:hothidiemha@tgu.edu.vn

 Cử nhân Võ Hồng Duyên 

 ĐT: 0984 582 313

 Email: vohongduyen@tgu.edu.vn

 Cử nhân Đoàn Bích Chi 

 ĐT:0973 717 818

 Email:doanbichchi@tgu.edu.vn

 Cử nhân Bùi Thị Diễm Thúy

  ĐT: 0972 745 630

 Email: buithidiemthuy@tgu.edu.vn

 Cử nhân Nguyễn Thị Bé

  ĐT: 0852 483 998       Email:nguyenthibe@tgu.edu.vn 

Bộ phận

Y tế

 Y sỹ Nguyễn Thị Kim Phượng

  ĐT: 0378 834 789

 Email:nguyenthikimphuong@tgu.edu.vn

 Dược sỹ TH Phạm Thị Hồng Nhung 

  ĐT: 0944 581 016

 Email:phamthihongnhung@tgu.edu.vn

Y sỹ Nguyễn Mộng Huyền

  ĐT: 0944 581 016

 Email:nguyenmonghuyen@tgu.edu.vn

Bộ phận

Phục vụ

 Lê Thị Bích Vân

  ĐT: 039 867 696

     
 

Phòng Tổ chức - Hành chính