.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang xin mở ngành học mới

12-07-2019

>> Đề án ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên

>> Điều kiện đội ngũ, trang bị CSVC

>> Chương trình đào tạo

>> Sơ đồ đào tạo toàn khóa học

 

      UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

         Số: 400/ĐHTG-QLĐT                                                                        Tiền Giang, ngày 18  tháng  6 năm 2019

          Về việc xin mở ngành đào tạo

 

 

                                              Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Trường Đại học Tiền Giang là cơ sở đào tạo đại học công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Qua đánh giá nhu cầu và năng lực đào tạo, nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, Trường Đại học Tiền Giang thực hiện đề án mở ngành học Sư phạm khoa học tự nhiên, bậc Đại học, Mã số: 7140247  kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Sự cần thiết mở ngành

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và sự bùng nổ về trí tuệ con người, đòi hỏi ngành giáo dục Việt Nam cần có những có những đổi mới mạnh mẽ để phát triển tối đa năng lực của người học. Từ đó, mới đào tạo được nguồn nhân tài và nhân lực chất lượng cao phụng sự cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhận thức rõ vấn đề trên, năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học” .

Trên cơ sở đó, một năm sau Quốc hội khóa 13 “Tán thành chủ trương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ.”. Sau nhiều lần dự thảo, lấy ý kiến của nhân dân, vào tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Chương trình giáo dục phổ thông” hay còn được gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong đó, bộ môn Khoa học tự nhiên được xác định là một trong những môn học bắt buộc, được đưa vào giảng dạy ở cả 4 lớp (lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9) của bậc Trung học cơ sở. Thực chất, đây là môn học tích hợp với kết cấu nội dung bao gồm các mạch kiến thức của Vật lý, Hóa học và Sinh học được tích hợp ở mức độ đơn giản, sắp xếp gần nhau nhằm soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời, có thêm một số chủ đề chung mang tính tích hợp cao hơn.

Trong chương trình giảng dạy ở bậc THCS, bộ môn Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho học sinh  những kiến thức cơ bản, có chọn lọc về thế giới Khoa học tự nhiên, các khái niệm nguyên lí cơ bản về tự nhiên thuộc các lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Tuy nhiên, hiện nay việc giảng dạy bộ môn Khoa học tự nhiên chỉ dừng lại việc giảng dạy đơn lẻ các môn học, nên việc triển khai giảng dạy môn học tích hợp này trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Do hiện nay, chúng ta vẫn chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng về đội ngũ giáo viên. Phần lớn giáo viên trung học cơ sở thường được đào tạo theo một hay hai môn trong các trường cao đẳng sư phạm, riêng giáo viên tốt nghiệp từ các trường đại học sư phạm chủ yếu được đào tạo một môn sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình dạy học tích hợp, liên môn Khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở. Thực trạng này đặt ra nhiều thách thức cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng Sông Cửu long nói riêng.

Đồng bằng Sông Cửu long có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng đối với cả nước. Quy mô, hệ thống các trường phổ thông nhất là các trường trung học cơ sở ngày càng được mở rộng. Ở các trường này đều thiếu giáo viên có khả năng dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên. Vì vậy, có thể khẳng định nhu cầu đào tạo giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên ở Tiền Giang nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long nói chung là khá lớn.

Xuất phát từ những yêu cầu nói trên, Trường Đại học Tiền Giang đề xuất mở mã ngành chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên với mục tiêu vừa trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng hợp, toàn diện; nắm vững được nội dung giao thoa giữa các môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học Trái đất; vừa có khả năng nắm vững phương pháp đặc trưng của từng bộ môn và phương pháp dạy học Khoa học tự nhiên để vận dụng hiệu quả vào trong quá trình dạy học ở trường trung học cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả dạy học các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở hiện nay.

2. Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Tiền Giang

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 06/06/2005, trên cơ sở hợp nhất 02 trường Cao đẳng đã có hơn 40 năm hình thành và phát triển là Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang và Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang.

Trường Đại học Tiền Giang là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân và là trường đại học công lập, đa cấp, đa lĩnh vực, đào tạo liên thông theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng.

Sau hơn 14 năm thành lập, Trường đã khẳng định được vị thế và hướng đi của mình. Các hoạt động của Trường được tiến hành theo đúng Đề án thành lập trường và Kế hoạch chiến lược phát triển đến năm 2020. Trường đạt được nhiều thành tựu nổi bật về đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Từ năm 2005 đến nay, Trường đã và đang đưa vào đào tạo hơn 66 chương trình đào tạo theo các khối ngành kinh tế, luật, văn hóa - xã hội, công nghệ, kỹ thuật và sư phạm, đã tuyển sinh được  13 khoá, có 09 khóa đại học và 10 khóa cao đẳng tốt nghiệp. Hàng năm, Trường đều tiến hành khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường ở các khóa. Kết quả ghi nhận được 80,2 % đối với trình độ đại học và 78,9% đối với cao đẳng.

Hiện nay,Trường có 9 khoa và 01 bộ môn trực thuộc trường, với tổng số 280 giảng viên, trong đó 01 Phó giáo sư, 30 tiến sĩ, 266 thạc sĩ. Tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường lên đến 7.139, trong đó sinh viên đại học chiếm 4.025, cao đẳng 3.025 và trung cấp chuyên nghiệp giảm dần, còn 89 học sinh.

Đặc biệt, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hiệu trưởng trường Đại học Tiền Giang đã ký Quyết định số 647/QĐ-ĐHTG về việc ban hành “Chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong nội dung chiến lược, kế hoạch mở ngành học Sư phạm khoa học tự nhiên, trình độ Đại học là mục tiêu phấn đấu của nhà trường, kể từ năm học 2020 - 2021. 

3. Khẳng định điều kiện mở ngành theo quy định

3.1 Về ngành học và chương trình đào tạo

Ngành học được lấy theo danh mục đào tạo, trình độ đại học:

        - Ngành đào tạo: Sư phạm khoa học tự nhiên, mã số: 7140247  

- Chương trình đào tạo: Sư phạm khoa học tự nhiên, trình độ đại học

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa của chương trình đào tạo: 155 tín chỉ. Trong đó, sinh viên phải tích lũy ít nhất 135 tín chỉ, phần còn lại là số tín chỉ các học phần tự chọn.

- Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm.

- Khoa Sư phạm là đơn vị sẽ trực tiếp quản lý ngành, phối hợp Khoa Khoa học Tự nhiên chịu trách nhiệm đào tạo nội dung giáo dục chuyên nghiệp.

  •  Quá trình xây dựng chương trình:

Căn cứ vào tình hình đào tạo nhân lực của tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh khu vực, Trường Đại học Tiền Giang đề nghị khoa Khoa sư phạm phối hợp Khoa Khoa học Tự nhiên xây dựng chương trình đào tạo.

+ Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu năng lực, đạo đức nghề nghiệp của các nhà tuyển dụng;

+ Nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực giáo dục;

+ Thu thập các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà tuyển dụng trong lĩnh vực Sư phạm Khoa học tự nhiên.

+ Khảo sát nhu cầu nguồn lao động của các nhà tuyển dụng tại Sở Giáo dục tỉnh và tiếp nhận các thông tin phản hồi về chương trình đào tạo từ các Sở Ban ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang.

  • Tiểu ban xây dựng chương trình Sư phạm Khoa học tự nhiên chịu trách nhiệm soạn thảo chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần rút gọn; tổ chức thảo luận, chỉnh sửa theo góp ý của các cá nhân, tổ chức, nhà tuyển dụng…

3.1 Về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Khoa Sư phạm và Khoa Khoa học Tự nhiên có lực lượng giảng viên đảm bảo năng lực thực hiện chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Hai Khoa hiện tại quản lý, đào tạo các ngành: Đại học Giáo dục tiểu học, Đại học SP Ngữ văn, Đại học SP Toán, Đại học SP Lý, Đại học Toán Ứng dụng, Cao đẳng Giáo dục mầm non, CĐ SP Sinh - Hóa, CĐ SP Sử - Địa, CĐ SP Kỹ thuật Công Nghệ.

Hai Khoa hiện có 6 bộ môn với 36 giảng viên, 4 cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, trong đó có 3 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 24 thạc sĩ, 3 đang học cao học, 02 đại học thuộc các bộ môn Lý – Hóa – Sinh, Toán, Tâm lý học - Giáo dục học - Quản lý giáo dục, Giáo dục phổ thông, Giáo dục mầm non và Nghệ thuật. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của hai khoa không ngừng được chuẩn hóa, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy bậc đại học các ngành học.

Ngoài ra, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình được huy động chủ yếu từ giảng viên ở các khoa, bộ môn của Trường, được phân bố như sau:

1 -

Khoa Khoa học nhân văn

35

2 -

Khoa Khoa học tự nhiên

15

3 -

Khoa Kỹ thuật công nghiệp

34

4 -

Khoa Lí luận chính trị

9

5 -

Khoa Sư phạm

23

6 -

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

10

7 -

Khoa Kinh tế - Luật

43

8 -

Khoa Công nghệ thông tin

18

9 -

Bộ môn GDTC & QP

13

10 -

Phòng, trung tâm

19

11 -

Phục vụ giảng dạy

21

3.3. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Khoa được trang bị đầy đủ phòng học, thư viện phục vụ ngành Sư phạm khoa học tự nhiên và đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu chuyên môn; đồng thời có tâm huyết với nghề, luôn cập nhật kiến thức mới trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của sinh viên; hoạt động giảng dạy và làm việc của giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành Sư phạm khoa học tự nhiên. Cụ thể như sau:

Hiện tại, Trường Đại học Tiền Giang có:

+ Số cơ sở đào tạo: 03 cơ sở.

+ Diện tích đất cơ sở đào tạo: 42,976 ha.

+ Diện tích xây dựng: 18,482 ha.

+ Số phòng học: 121 phòng (diện tích: 12.559 m2); Giảng đường: 16 phòng (diện tích: 3.588 m2).

+ Phòng máy tính: 10 phòng (diện tích: 1.155 m2) với 699 máy; Số máy nối mạng ADSL: 699.

+ Phòng học ngoại ngữ: 04 phòng (diện tích: 285 m2).

+ Phòng thí nghiệm: 16 phòng (diện tích: 1.643 m2).

+ Xưởng thực tập, thực hành: 12 phòng (diện tích: 1.388 m2).

- Thư viện:

+ Diện tích thư viện: 1136 m2; Diện tích phòng đọc: 204 m2

+ Số chỗ ngồi: 120 ; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 31

+ Phần mềm quản lý thư viện:  Libol 6.0

+ Số lượng đầu sách các loại: 17.655 tên                 

+ Tổng số bản sách các loại: 99.081 cuốn

+ Thư viện số: Nguồn tài nguyên phong phú với hơn 1.400.000 tài liệu. Từ tháng 01 đến tháng 9/2018: Tổng số lượt đăng nhập là: 8.462 lượt; tổng lượt download tài liệu là 14.326 lượt và upload tài liệu là 490 lượt

Sau khi kiểm tra khả năng đáp ứng về lực lượng giảng viên và những quy định theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Tiền Giang mở ngành Sư phạm khoa học tự nhiên, trình độ đại học, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2019.

Kính mong được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng kính chào./.                     

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                               (Đã ký)

- Lưu: VT, QLĐT.                                                                                Võ Ngọc Hà

Phòng Quản lý đào tạo