.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài của công chức, viên chức năm 2016

24-07-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 597/ĐHTG-TCHC                                       Tiền Giang, ngày 03   tháng 10  năm 2016

           V/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài

                      của công chức, viên chức.

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang;

Để thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài đối với cán bộ, viên chức Trường Đại học Tiền Giang. Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức về quy trình thủ tục xin đi nước ngoài của cán bộ, viên chức.

Công văn này được thay thế Công văn số 907/ĐHTG-TCHC ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Trường Đại học Tiền Giang về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài./.

Đính kèm (tải về)

- Quy trình hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài; (tải biểu mẫu và đơn)

- Biểu mẫu xin đi nước ngoài;

- Biểu mẫu báo cáo đi nước ngoài về việc công (mẫu 1);

- Biểu mẫu báo cáo đi nước ngoài về việc riêng (mẫu 2).

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                            VÕ NGỌC HÀ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Các tin khác :