.: Chức năng - Nhiệm vụ :. 

Tag

CNNV;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chức năng - Nhiệm vụ

02-04-2021

1. Chức năng

a) Giảng dạy, bồi dưỡng khối kiến thức các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đào tạo và quản lý các lớp bậc đại học thuộc các ngành Lý luận chính trị (khi đủ điều kiện).

b) Tổ chức giảng dạy khối kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục đại cương và kiến thức chuyên ngành Giáo dục thể chất trong chương trình đào đạo khối ngành Khoa học giáo dục (khi đủ điều kiện).

c) Nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị - xã hội; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

d) Thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.

đ) Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

e) Tham gia thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên trong lĩnh vực Lý luận chính trị:

- Xây dựng, triển khai nhiệm vụ đào tạo khối kiến thức thuộc các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình Giáo dục đại cương của Trường; đề xuất cập nhật, cải tiến chương trình và nội dung giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức này.

- Xây dựng đề cương chi tiết và kế hoạch giảng dạy các học phần do Khoa đảm trách. Tổ chức giảng dạy và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng giảng dạy trong các bộ môn thuộc Khoa gắn với đổi mới phưong pháp dạy - học, đổi mới quản lý chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động học thuật của các bộ môn Khoa.

- Tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động dạy - học và nghiên cứu khoa học trong Khoa. Đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo dành cho nghiên cứu giảng dạy, học tập các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

-  Đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên đối với các học phần do Khoa phụ trách theo học chế tín chỉ.

- Tham gia các phần việc liên quan đến quản lý, đào tạo; bồi dưỡng, đánh giá nhận thức chính trị, tư tưởng của viên chức và sinh viên theo phân công của Hiệu trưởng.

- Tổ chức cho giảng viên trong Khoa làm nòng cốt trong hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. Tham vấn về chuyên môn cho các đơn vị và đoàn thể thuộc Trường trong tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục viên chức và sinh viên theo định hướng của Trường.

- Khi được giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên các chuyên ngành Lý luận chính trị, Khoa có nhiệm vụ quản lý nền nếp học tập và thực hiện quy chế       đào tạo; đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa; tổ chức xét đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên thuộc Khoa.

b) Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên trong lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất:

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức đánh giá và hiệu chỉnh tài liệu phục vụ giảng dạy của Bộ môn. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

c)  Nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị - xã hội.

- Xây dựng, triển khai nhiệm vụ định hướng nghiên cứu khoa học phù hợp với tiềm năng và khả năng triển khai nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thuộc Khoa. Nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu của Trường gắn với việc ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học của các ngành, địa phương. Tổ chức cho sinh viên tham gia các phần việc nghiên cứu thuộc đề tài nghiên cứu của giảng viên trong Khoa;

- Tổ chức thu thập tư liệu thực tế để bổ sung nội dung bài giảng, gắn nội dung giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ GD&ĐT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

d) Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế:

- Xây dựng các định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với tiềm năng và khả năng triển khai nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thuộc Khoa;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với định hướng nghiên cứu khoa học của Trường, ngành, địa phương;

- Chủ động khai thác và tham gia thực hiện các đề tài, dự án trong khuôn khổ hợp tác quốc tế phù hợp với hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên trong Khoa;

- Thực hiện các hoạt động gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa và tổ chức khoa học công nghệ ngoài trường.

đ) Thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.

-  Tổ chức hoạt động chuyển giao sản phẩm khoa học phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương.

- Tổ chức cho giảng viên cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hoạt động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội phục vụ công tác định hướng tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân.

- Tổ chức cho giảng viên, viên chức hành chính và sinh viên thuộc Khoa tham gia các hoạt động tình nguyện và ngày công tác xã hội phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng.

e) Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của viên chức và sinh viên, học viên thuộc Khoa (nếu có);

-  Đề xuất quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng giảng viên; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa. Phân công nhiệm vụ và đánh giá viên chức thuộc Khoa;

- Thực hiện công tác kế hoạch hóa và triển khai thực hiện hoạt động hành chính, chuyên môn ở Khoa. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên thuộc Khoa;

-  Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên trong Khoa; tham gia đánh giá viên chức quản lý cấp trường và viên chức quản lý ngang cấp theo kế hoạch của Trường;

- Quản lý các bộ môn trực thuộc Khoa theo hướng coi trọng các hoạt động học thuật, coi trọng đổi mới lề lối làm việc.

 

 

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất