.: Giới thiệu Trung tâm NN-TH :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Giới thiệu Trung tâm NN-TH

13-10-2015

Giới thiệu chung

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hiện có 09 viên chức và 05 nhân viên hợp đồng, trong đó chia thành 03 bộ phận: Tổ chức – hành chính, Tư vấn, tiếp thị, giáo vụ & học liệu và Tài chính; cán bộ quản lý gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Trình độ chuyên môn 03 Thạc sĩ, 11 Cử nhân.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là loại hình Trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Chức năng của Trung tâm  Ngoại ngữ - Tin học

1.Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

2. Các hình thức học tập của Trung tâm rất đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

1. Căn cứ nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, Trung tâm đề xuất với nhà trường kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục :

a) Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C, TOEIC, TOEFL

b) Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C;

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

đ) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông cho giáo viên của Trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.

3. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như  lập trình, cài đặt phần mềm…

4. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Liên kết với các Trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông;

6. Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do nhà trường phân công.

 

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ