.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo V/v nhận tiền trợ cấp xã hội HKII (2017-2018)

03-05-2018

UBND TỈNH TIỀN GIANG

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Số: 50/TB-ĐHTG

                  

           Tiền Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nhận tiền trợ cấp xã hội HKII (2017-2018)

 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-ĐHTG ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát Trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II, năm học 2017-2018,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 14, 15, 16, 17 thuộc các khoa:  

+ Khoa Kỹ thuật xây dựng

+ Khoa Sư phạm                      

+ Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

+ Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

+ Khoa Kinh tế - Luật

+ Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Đến Phòng Tài vụ (A004) - Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang để nhận tiền trợ cấp xã hội HKII năm học 2017-2018.

Thời gian:  Từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 09/05/2018

Khi đến nhận tiền sinh viên xuất trình thẻ sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                                                                  (Đã ký)    

- Lưu: VT, TV.                                                                                                   

                                                                                                               Võ Ngọc Hà

 

 

Phòng Tài vụ