.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo

20-11-2018

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:  39/TB-NNTH                                                                 Tiền Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản cho sinh viên đã tham gia học phần Tin học cơ bản

 

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

    Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHTG ngày 15/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

     Nhằm giúp sinh viên có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đáp ứng chuẩn đầu ra khi xét tốt nghiệp và đủ điều kiện tuyển dụng công chức, viên chức sau khi tốt nghiệp. Trung tâm tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho đối tượng là sinh viên đã tham gia học phần tin học cơ bản do trường tổ chức (mã học phần 30053).

 1.  Nội dung: Bổ túc kiến thức và làm quen các đề thi mẫu.
 2.  Hồ sơ, học phí và thời gian khóa học:
 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự thi.
  • 3 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Học phí: 800.000đồng/sinh viên (đã bao gồm lệ phí dự thi).
 • Thời gian đăng ký: 26/11 đến hết ngày 03/12/2018.
 • Khai giảng khóa học: 12/12/2018.
 • Thời gian tổ chức thi: 30/12/2018 (Chủ nhật).
 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

ĐT: 0273-397 4080                                                                                 EMAIL  ttthnn@tgu.edu.vn      

                                                       GIÁM ĐỐC

                                                         (đã ký)

                                                   Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học