.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản Khóa 15

14-06-2019

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số:  29/TB-NNTH                                               Tiền Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản Khóa 15

 

       Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

       Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHTG ngày 15/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

       Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1.  Nội dung: theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2.  Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:
 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự thi.
  • 3 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Lệ phí dự thi:
  • Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 400.000đ/ thí sinh.
  • Thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh.
 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo qui định tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 24/6  đến hết ngày 05/7/2019.
  • Nhận giấy báo dự thi 19/7  đến hết ngày 20/7/2019.
  • Ngày tổ chức thi: 21/7/2019 (Chủ nhật).
 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

  ĐT: 0273-397 4080                                       EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn      

 

                                        GIÁM ĐỐC

                                            (Đã ký)

                                      Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học