.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Thông báo về việc sinh viên được hoàn trả học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (do vướng các học phần tiên quyết, học phần học trước)

07-07-2019

      UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 84/TB-ĐHTG

 

Tiền Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V ề việc sinh viên được hoàn trả học phí học kỳ II

năm học 2018-2019 (do vướng các học phần tiên quyết, học phần học trước)

 

 

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-CTSV ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc sinh viên vướng các học phần tiên quyết, học phần học trước khi tham gia đăng ký học phần học kỳ II năm học 2018-2019,

Nay Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên về việc nhận tiền hoàn trả học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (do vướng học phần tiên quyết, học phần học trước) cụ thể như sau:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/07/2019 (từ thứ Hai đến thứ Sáu vào giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Tài vụ (Phòng A004 – Cơ sở chính)

Sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Tài vụ nhận tiền theo thời gian và địa điểm nêu trên (sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên).

Sau thời gian trên, sinh viên không đến nhận, mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

Đề nghị Trưởng các khoa và giáo viên cố vấn triển khai thông báo này đến sinh viên các lớp./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- P.CTSV;                                                                                                  (đã ký)                                                                                                                                                                                           

- Các Khoa;                                                                                                     

- Lưu: VT, TV.                                                                                          Võ Ngọc Hà                                                                                         

                                                                                                                                                                               

                                                                                                         

 

Phòng Tài vụ