.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 7/2019, kế hoạch công tác tháng 8/2019

25-07-2019

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 47 tên tài liệu chào mừng, kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/6 - 20/7/2019: Tổng số lượt đăng nhập: 214, tổng tài liệu download: 223, upload: 51 tài liệu

- Phục vụ 53 lượt mượn các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa

- Phối hợp với các khoa: Kinh tế -Luật, Sư phạm, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học XH-NV, Kỹ thuật công nghiệp, Bộ môn GDTC-QP thực hiện kế hoạch bổ sung tài liệu NH 2019-2020. Các khoa còn lại không có nhu cầu.

- Tổ chức biên mục sách mới bổ sung để phục vụ NH mới

- Tổng hợp danh mục TLGD của các khoa NH 2019-2020, khảo giá, xây dựng đơn giá và xây dựng kế hoạch in, phát hành TLGD của GV trong sinh viên

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 49 tin, bài lên website Trường

- Thông tin, tuyên truyền về cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp và thông tin các hoạt động của trường theo lịch công tác tuần trên website

- Phối hợp với các khoa viết bài để quảng bá các ngành tuyển sinh năm 2019

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu trên website Trường.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Tổ chức đánh giá, phân loại viên chức, bình xét thi đua năm học 2018-2019 theo kế hoạch của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch NH 2019-2020 theo kế hoạch

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 7/2019

- Bình bầu thi đua tháng 7/2019

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 7/2019

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8/2019

- Tổng hợp nhu cầu từ các khoa và xây dựng kế hoạch phát hành tài liệu giảng dạy NH 2019-2020 trong SV, trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch

- Trưng bày tài liệu Ngày cách mạng tháng 8/1945 (19/8/1945), Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888)

- Tiếp tục phối hợp với các khoa viết bài quảng bá các ngành tuyển sinh năm 2019, nhất là các ngành mới, các ngành khó tuyển.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu trên website Trường

- Tiếp tục tiếp nhận tài liệu mới bổ sung, tổ chức biên mục tài liệu và thực hiện thanh quyết toán theo quy định

- Thông tin, giới thiệu tài liệu mới và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở

- Tiếp tục  thông tin, tuyên truyền về cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp và thông tin các hoạt động của trường theo lịch công tác tuần trên website

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải tin, bài lên website Trường

- VC đơn vị tham gia học chính trị, nghiệp vụ theo kế hoạch.

- Họp giao ban tháng 07/2019 và họp đơn vị theo KH

TT Thông tin - Thư viện