.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo về việc phân bổ định suất, xét và cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” năm học 2019 - 2020

12-09-2019

  Trên cơ sở cân đối Quỹ học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” dành cho sinh viên vượt khó học tốt, Hiệu trưởng thông báo đến các khoa có sinh viên về việc phân bổ định suất, xét và cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” trong năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:
a) Sinh viên khuyết tật hoặc có gia cảnh khó khăn (thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo) hoặc đang gặp những bất lợi khác (thiên tai, mất mùa, ...).
b) Có điểm TBCHK  của học kỳ liền trước đó đạt từ loại Khá trở lên.
c) Trường hợp đặc biệt do Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường quyết định.

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

Các tin khác :