.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học hè 2020 cho các đối tượng

11-06-2020

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số:  13 /TB-NNTH                                                          Tiền Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH HÈ 2020

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

     Nhằm đáp ứng nhu cầu Xã hội, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang tổng khai giảng các lớp:

 

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

TIN HỌC HÈ

(học vào buổi sáng

thứ Hai – Tư – Sáu)

TIN HỌC THIẾU NHI

(dành cho học sinh cấp Tiểu học)

5 tuần

750.000đ

TIẾNG ANH HÈ

(học vào buổi sáng

thứ Ba – Năm – Bảy)

STARTERS

5 tuần

950.000đ

MOVERS

5 tuần

950.000đ

FLYERS

5 tuần

950.000đ

TIẾNG ANH

(Luyện thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung Năng lực Ngoại ngữ)

 

BẬC 1 – A1

12 tuần

3.800.000đ

BẬC 2 – A2

12 tuần

5.000.000đ

BẬC 3 – B1

12 tuần

5.400.000đ

TIẾNG ANH

LUYỆN KỸ NĂNG

NGHE - NÓI  / Sơ cấp – Bậc 1,2,3

8 tuần /bậc

2.000.000đ

NGỮ PHÁP - Sơ cấp – Bậc 1,2,3

8 tuần /bậc

2.000.000đ

NGỮ PHÁP - Trung cấp – Bậc 1,2

8 tuần /bậc

2.500.000đ

TIẾNG HÀN,

TIẾNG HOA,

TIẾNG PHÁP

SƠ CẤP BẬC 1,2,3

8 tuần /bậc

2.000.000đ

TRUNG CẤP BẬC 1,2,3

8 tuần /bậc

2.350.000đ

ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(chương trình mới - thi lấy Chứng chỉ sau khi kết khóa)

CƠ BẢN

5 tuần

1.000.000đ

NÂNG CAO

5 tuần

1.500.000đ

KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

      Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Tiền Giang

                  ĐT: 02733 974 080                  EMAIL:  ttthnn@tgu.edu.vn

  •  Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
  •  Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.   

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                    (Đã ký)

                                                                                     Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học