.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo v/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp năm 2022

09-11-2021

Văn bản đính kèm: Công văn số 525-CV/BTCTU ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp và Thông báo số 06-TB/CĐTBDCB ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp (Tải về)

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế