.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

TVS;

Chia sẻ

THÔNG BÁO V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu số của Công ty TNHH tài liệu trực tuyến VINA

15-10-2015

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                         Tiền Giang, ngày  9  tháng  10  năm 2015

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu số

của Công ty TNHH tài liệu trực tuyến VINA

          Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu số cho giảng viên, SVHS, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo hướng dẫn sử dụng tài liệu số của Công ty TNHH tài liệu trực tuyến VINA đến các Khoa, Tổ bộ môn, các phòng, ban, trung tâm như sau:

          1. Tên Website thư viện số đăng nhập: http://thuvienso.tgu.edu.vn

          2. Cách thức đăng nhập:

          - Đối với giảng viên giảng dạy các khoa, tổ bộ môn, viên chức các phòng, ban, trung tâm đã có tên đăng nhập và mật khẩu trong thời gian dùng thử thì vẫn sử dụng như trước đây.

         (+ Tên đăng nhập = Họ tên giảng viên viết liền không dấu;

          +  Mật khẩu = ngày tháng năm sinh 6 số (2 số cuối của năm sinh) hay 4 số của năm sinh).

          + Giảng viên giảng dạy các khoa, tổ bộ môn, viên chức các phòng, ban, trung tâm chưa có tài khoản sử dụng mà có nhu cầu xin liên hệ Trung tâm theo địa chỉ email: tttttv@tgu.edu.vn (cung cấp thông tin: họ, tên, ngày, tháng năm sinh, đơn vị công tác và dịa chỉ email).

          - Đối với SVHS chính quy, vừa học vừa làm đang học tại các lớp, của khoa đang quản lý thì được cấp một tài khoản riêng. Cụ thể như sau:

          + Tên đăng nhập = Mật khẩu = MSSV.

          - Trong khi sử dụng, nếu có lỗi kỹ thuật đề nghị Lớp trưởng lập danh sách (cuing cấp thông tin: họ, tên, mã số SV, lớp, khoa) và gởi đến Trung tâm để chỉnh sửa theo địa chỉ email: tttttv@tgu.edu.vn.

          3. Đề nghị các phòng, khoa, ban, trung tâm thông báo đến giảng viên, SVHS được biết để sử dụng đạt hiệu quả cao.

          Trân trọng kính chào./.

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

              

            KT. GIÁM ĐỐC

         KT. HIỆU TRƯỞNG

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký)

         Nguyễn Quang Khải            

 

            PHÓ GIÁM ĐỐC

                                   (Đã ký)

 

                         Tôn Quang Đăng

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :