.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo thu hoc phí HK2 (15-16) đối với sinh viên CĐ, ĐH chính quy Khoá 15

19-04-2016

 UBND TỈNH TIỀN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 85 /TB-ĐHTG                                                Tiền Giang, ngày 14  tháng  4  năm 2016  

THÔNG BÁO

Về  việc  thu  học  phí  HK2  năm  học  2015 - 2016 đối  với  sinh  viên

 Cao đẳng,  Đại  học  hệ chính quy Khóa 15

 

 
 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 677/KH-ĐHTG ngày 03/11/2015 về việc tổ chức đăng ký học phần HK2(2015-2016) dành cho sinh viên chính quy Cao đẳng, Đại học;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức học phí tạm thu học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 15 như sau:

I. Mức học phí tạm thu

Bậc

Hệ chính quy

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

- Đại học

164.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

130.000 đồng/tín chỉ

Nhóm 2:  Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao

- Đại học

185.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

154.000 đồng/tín chỉ

 

II Thời gian thu:

Từ ngày 04/5/2016 đến hết ngày 26/5/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

- Sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

III. Địa diểm và thời gian thu

1. Cơ sở chính: Từ ngày 04/5/2016 đến hết ngày 26/5/2016

2. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

- Thứ Ba:     ngày 10, 17, 24 tháng 5 năm 2016

- Thứ Năm:  ngày 12, 19 tháng 5 năm 2016

- Khi đóng học phí, sinh viên nộp phiếu Kết quả đăng ký học phần (in từ phần mềm UIS) cho bộ phận thu ngân của Phòng Tài vụ.

- Trường hợp sinh viên thuộc diện chính sách và ưu đãi được miễn, giảm theo quy định hiện hành.

-Sinh viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Sinh viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Sinh viên phải giữ biên lai để trình Phòng Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến sinh viên để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                        

- Các đơn vị;                                                                                                        

- Lưu: VT, TV.                                                                             (Đã ký)

Phòng Tài vụ