.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo khoa học “Thiết bị, công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp”

31-03-2020

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2020

“Thiết bị, công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp”

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia, doanh nghiệp, cựu sinh viên; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật đặc biệt thuộc các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ May và Nông nghiệp, Khoa Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020, với chủ đề: “Thiết bị, công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp”.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị, cán bộ viên chức, sinh viên, doanh nghiệp tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của hội thảo:

Hội thảo tập trung thảo luận về các thiết bị, công nghệ tiên tiến áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, bao gồm:

- Thiết bị, vật liệu mới áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

- Phương pháp mới và giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm cải tiến quá trình sản xuất.

- Xu hướng công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0.

- Ứng dụng robot, IoT vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian dự kiến: lúc 07g30 ngày 19/6/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm: Phòng họp B14, CSC, Trường Đại học Tiền Giang (Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang).

3. Thể lệ viết bài:

- Mẫu bài viết toàn văn xin xem phụ lục đính kèm. Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: kktcn@tgu.edu.vn hoặc nguyenlanchi@tgu.edu.vn

4. Thời gian đăng ký và nộp bài

- Hạn cuối nộp bài toàn văn                                             03/5/2020

- Thông báo kết quả phản biện                                         25/5/2020

- Tác giả hoàn chỉnh lại bài tham luận và gửi lại               31/5/2020

- Thông báo bài viết được chấp nhận đăng kỷ yếu           05/6/2020

5. Kỷ yếu Hội thảo:

Bài tham luận tham dự được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Cô Nguyễn Lan Chi, Ban tổ chức, số điện thoại: 090 686 2505, email: nguyenlanchi@tgu.edu.vn hoặc Văn phòng khoa KTCN, SĐT: 0273 3877 226.

 Thông báo hội thảo này được đăng tải trên website: http://www.tgu.edu.vn/dept/?21.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị, cán bộ viên chức, sinh viên, doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Khoa học kỹ thuật nghiên cứu, tham gia viết bài và tham dự hội thảo.

                                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                 (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Hoàng Vũ

 

PHỤ LỤC

1. Nội dung của hội thảo:

Các bài viết của hội thảo tập trung nghiên cứu và thảo luận các vấn đề sau:

- Thiết bị, vật liệu mới áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

- Phương pháp mới và giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm cải tiến quá trình sản xuất.

- Xu hướng công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0.

- Ứng dụng robot, IoT vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

2. Thể lệ viết bài:

Bài viết phải được soạn thảo trên file MS-Word, dùng font Times New Roman, khổ giấy (paper size): A4. Lề trên, lề dưới, lề phải (margin) 2cm và lề trái 3cm. Cách đoạn (spacing): trước (before): 6pt và sau (after): 0pt. Cách dòng (line spacing): single. Tab mặc định (default tabs stop): 0,5cm. Chia cột đôi. Dấu ngăn cách thập phân là dấu phẩy “,”. Nội dung bài viết không quá 10 trang (cụ thể vui lòng xem file đính kèm).

Kết cấu bài viết:

- Tên bài viết

- Tên tác giả, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại

- Tóm tắt bài viết không quá 250 từ, từ khóa không quá 5 từ.

- Nội dung bài viết: Đặt vấn đề, Nội dung nghiên cứu, Kết quả & thảo luận, Kết luận.

- Danh mục tài liệu tham khảo.

Mẫu bài viết toàn văn vui lòng xem bài tham luận mẫu đính kèm. Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: kktcn@tgu.edu.vn hoặc nguyenlanchi@tgu.edu.vn.

3. Thời gian đăng ký và nộp bài

- Hạn cuối nộp bài toàn văn                                             03/5/2020

- Thông báo kết quả phản biện                                         25/5/2020

- Tác giả hoàn chỉnh lại bài tham luận và gửi lại               31/5/2020

- Thông báo bài viết được chấp nhận đăng kỷ yếu           05/6/2020

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Các tin khác :