.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo nhận tiền trợ cấp XH HKI (2017-2018)

12-12-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 189/TB-ĐHTG

                       Tiền Giang, ngày  11 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nhận tiền trợ cấp xã hội HKI (2017-2018)

 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-ĐHTG ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát Trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017-2018,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 14, 15, 16, 17 thuộc các khoa:  

+ Khoa Kỹ thuật xây dựng

+ Khoa Sư phạm                      

+ Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

+ Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

+ Khoa Kinh tế - Luật

+ Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Đến Phòng Tài vụ (A004) - Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang để nhận tiền trợ cấp xã hội HKI năm học 2017-2018.

Thời gian:  Từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017

Khi đến nhận tiền sinh viên xuất trình thẻ sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa;                                                    

- Lưu: VT, TV.                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                                       Võ Ngọc Hà

       

                      

 

Phòng Tài vụ