.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ

25-02-2019

Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị trực thuộc trường  được thành lập theo Quyết định số 792/QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, Phòng  có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra giáo dục, công tác Pháp chế trong nhà trường theo đúng các quy định của pháp luật.

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng

(Phụ trách chung )

 Võ Văn Cường

- DĐ:   0989 601 571 

Email: vovancuong@.tgu.edu.vn

Phó trưởng phòng

(Phụ trách công tác thanh tra –Tiếp công dân)

 Phạm Văn Dậu

- DĐ: 0358169082

- Email: phamvandau@tgu.edu.vn 

ĐỘI NGŨ

VIÊN CHỨC

Chuyên viên 1

Nguyễn Thị Thùy Trang 

- DĐ: 0917725625

- Email: nguyenthithuytrang@tgu.edu.vn 

Chuyên viên 2

Huỳnh Thị Lệ Hoa

- DĐ: 0917820072

- Email: huynhthilehoa@tgu.edu.vn

Chuyên viên 3

Nguyễn Thị Thanh Ngân

- DĐ: 0988268836

- Email: nguyenngan@tgu.edu.vn

 

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Công tác thanh tra:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác để đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tiếp công dân, tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo và kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

- Phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực giáo dục, kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; 

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục;

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm của trường.

Công tác pháp chế:

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; thẩm định về mặt pháp lý văn bản do nhà trường ban hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phòng Thanh tra pháp chế