.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Đại học Luật TP.HCM K07

14-03-2018

         UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:  22/TB-ĐHTG                                                                Tiền Giang, ngày 12 tháng  3 năm 2018

 

                                                                                                        THÔNG BÁO

V/v nộp học phí học kỳ 2 năm  học 2017-2018
lớp Đại học Luật  TP.HCM K07

 

Căn cứ Quyết định 1281/QĐ-ĐHL ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Luật Tp.HCM về việc mức thu phí đào tạo năm học 2017-2018 các khoá đào tạo theo địa chỉ đảm bảo tài liệu học tập văn bằng 1 Đại học Luật hệ vừa làm vừa học liên kết với các tỉnh ngoài TP.HCM tuyển sinh trước năm học 2017-2018,

 Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí và tài liệu học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Kỳ 7) lớp Đại học Luật TP.HCM K.07, cụ thể:

Học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018: 7.900.000đ/học viên

Tài liệu học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018: 435.000đ/học viên.

Tổng cộng: 8.335.000 đ/hv/học kỳ (Tám triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Đề nghị các học viên lớp ĐH Luật TP Khóa 07 đến Phòng Tài vụ của Trường Đại học Tiền Giang nộp học phí đúng thời gian quy định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/04/2018.

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, Trường Đại học Tiền Giang gửi danh sách những học viên đã nộp học phí về Trường Đại học Luật TP.HCM. Những học viên chưa nộp học phí Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ xử lý theo tinh thần công văn 558/ĐHL-KCQ (cấm thi đối với những học viên không nộp học phí đúng hạn; buộc thôi học đối với các học viên sau khi đã cảnh cáo nhưng vẫn không khắc phục)

Kể từ ngày 13/04/2018 Trường Đại học Tiền Giang sẽ không thu học phí, học viên chưa nộp học phí đề nghị nộp bằng hình thức chuyển khoản, theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Luật TP.HCM

Số tài khoản: 1900 201 255 418 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, chi nhánh Trung tâm Sài Gòn TP.HCM

Nội dung: Đề nghị học viên ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khoá học, kỳ nộp học phí (nếu học viên không ghi rõ nội dung như trên, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ không cập nhật được học phí đã nộp và học viên đó xem như chưa nộp học phí, sẽ không được dự thi)./.      

Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDTX;

- Học viên lớp ĐH Luật K07;                                                                              (đã ký)

- Lưu: VT, TV.           

                                                                                                                        Võ Ngọc Hà

Phòng Kế hoạch - Tài chính