.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo thu học phí HK2(17-18) các lớp ĐH Cần thơ

20-04-2018

             UBND TỈNH TIỀN GIANG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 47/TB-ĐHTG                                                       Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí  học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các lớp ĐH VLVH Luật CT 2015, ĐH VB2 Luật CT 2016, ĐH LT SP Tiếng Anh CT 2016, ĐH VLVH Luật CT 2016, ĐH VB2 Luật CT 2017, ĐH VB2 Ngôn ngữ Anh CT 2017

Căn cứ Công văn số 3430/ĐHCT-LKĐT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Cần Thơ về mức học phí hệ không chính qui năm 2018;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của các lớp ĐH VLVH Luật CT 2015, ĐH VB2 Luật CT 2016, ĐH LT SP Tiếng Anh CT 2016, ĐH VLVH Luật CT 2016, ĐH VB2 Luật CT 2017, ĐH VB2 Ngôn ngữ Anh CT 2017 như sau:

Học phí học kỳ 2 (2017-2018): 4.600.000đ/học kỳ/học viên.

(Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng)

Đề nghị học viên của các lớp trên đến Phòng Tài vụ của Trường nộp học phí đúng thời gian quy định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2018.

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề cấm học, cấm thi./.

                                                        

Nơi nhận:                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục Thường xuyên;                                                                                                       (Đã ký)       

- Học viên lớp ĐH VLVH Luật CT 2015;                                                      

- Học viên lớp ĐHVB2 Luật CT 2016;

- Học viên lớp ĐH LTSP Tiếng Anh CT 2016;

- Học viên lớp ĐH VLVH Luật CT 2016;

- Học viên lớp ĐH VB2 Luật CT 2017;

- Học viên lớp ĐH VB2 Ngôn ngữ Anh CT 2017;

- Lưu: VT, TV.                                                                                                                                 Võ Ngọc Hà

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính