.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

Nhân sự

07-01-2019

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Văn Công Tín

Trưởng phòng

vancongtin@tgu.edu.vn

2

Trần Thị Tiên

Phó Trưởng phòng

tranthitien@tgu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

nguyenthithuthao@tgu.edu.vn

4

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán viên

phamthisuongmai@tgu.edu.vn

5

Đặng Ngọc Điệp

Kế toán viên

dangngocdiep@tgu.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Châu

Chuyên viên

nttchau@tgu.edu.vn

7

Bùi Trần Đan Tiên

Kế toán viên

dantienbt@gmail.com

8

Nguyễn Thị Minh Hiền

Kế toán viên

hienminh20@gmail.com

9

Đỗ Thị Kim Tuyến

Kế toán viên

kimtuyendothi201@gmail.com

10

Lê Thị Hoàng Oanh

Chuyên viên

lethihoangoanh@tgu.edu.vn

11

Trần Thụy Thảo Nguyên

Kế toán viên

tranthuythaonguyen3005@gmail.com

12

Nguyễn Thanh Quyên

Kế toán viên

annaquyen0308@gmail.com

 

Phòng Tài vụ