.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thực hiện nội dung chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên

18-11-2018

Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4988/UBND-TC về việc thực hiện nội dung chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên.

Cụ thể, chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buổi giảng được tính 05 tiết học) tùy theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp. Mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (đã bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) quy định như sau:

Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: Mức chi 1.000.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; Giáo sư; Chuyên gia cao cấp; Tiến sĩ khoa học: Mức chi 800.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương (Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, giảng viên cao cấp); Phó Giáo sư; Tiến sĩ; Giảng viên chính: Mức chi 600.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Phó Giám đốc các Sở, cấp phó các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chuyên viên chính: Mức chi 500.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 4 đối tượng tại 4 gạch đầu dòng nêu trên): Mức chi 400.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị cấp huyện và tương đương: Mức chi 300.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức công tác tại các đơn vị cấp xã và tương đương: Mức chi 200.000 đồng/buổi.

Đối với Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Chi tiền thù lao cho giảng viên, báo cáo viên dự thảo luận các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, các lớp thuộc chương trình sơ cấp: 200.000 đồng/buổi; Báo cáo viên của Đảng được mời để báo cáo các thông tin chuyên đề, thời sự, Nghị quyết ngoài việc chi trả thù lao theo quy định trên, được chi thêm tiền biên soạn đề cương như sau: Cấp tỉnh: 300.000 đồng/đề cương; Cấp huyện: 250.000 đồng/đề cương. Cơ quan, đơn vị nào tổ chức báo cáo các thông tin chuyên đề, thời sự, Nghị quyết thì chi trả thù lao báo cáo viên theo chế độ quy định và tiền bồi dưỡng soạn đề cương...

VĨNH SƠN (http://www.tiengiang.gov.vn)

Công đoàn