.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

;

Chia sẻ

Giới thiệu về Bộ môn Kế toán

28-01-2019

1/ Giới thiệu:

Bộ môn Kế toán hình thành năm 2012 khi Tổ Tài chính – Kế toán tách ra thành hai bộ môn là Bộ môn Tài chính và Bộ môn Kế toán. Từ năm 2012 đến nay, Bộ môn Kế toán trực tiếp quản lý ngành Kế toán từ hệ trung cấp đến cao đẳng, đại học và các lớp ngắn hạn liên quan.

2/ Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, số lượng giảng viên của Bộ môn Kế toán là 10 người, trình độ chuyên môn gồm 09 thạc sĩ và 01 cao học.

STT

Tên giảng viên

Năm sinh

Chức vụ

1

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Phượng

1978

Phó trưởng Khoa Kinh tế - Luật

2

ThS. Dương Ngọc Diệp

1979

Giảng viên

3

ThS. Nguyễn Minh Nhã

1988

Trưởng Bộ môn

4

ThS. Nguyễn Lê Thùy Liên

1987

Giảng viên

5

ThS. Phạm Thị Huỳnh Như

1987

Giảng viên

6

ThS. Phạm Trần Ngọc Hương

1988

Giảng viên

7

Ch. Lê Hoàng Thành

1987

Giảng viên

8

ThS. Nguyễn Hoàng Thơ

1989

Giảng viên

9

ThS. Lê Thị Trúc Mai

1989

Giảng viên

10

ThS. Võ Văn Hiền

1989

Giảng viên

 

Giảng viên Bộ môn kế toán

Thời điểm thành lập Bộ môn Kế toán, các giảng viên của bộ môn đa số là giảng viên trẻ. Với sự hướng dẫn về chuyên môn cũng như phương pháp làm việc của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Phượng, sự quan tâm của Lãnh đạo khoa và sự chia sẻ của các giảng viên khác của Khoa Kinh tế - Luật cũng như nổ lực từ bản thân, các giảng viên Bộ môn Kế toán đã dần hoàn thiện về chuyên môn, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Về công tác giảng dạy, Bộ môn Kế toán đã tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần chuyên ngành kế toán, hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và tích cực chia sẻ thông tin tuyển dụng để giới thiệu cho sinh viên tốt nghiệp được tìm được việc làm phù hợp. Bộ môn Kế toán cũng tham gia giảng dạy các lớp ngắn hạn như Kế toán trưởng, Khai báo thuế, Kế toán doanh nghiệp.

Về công tác nghiên cứu nghiên cứu khoa học, Bộ môn Kế toán đã hỗ trợ Khoa Kinh tế - Luật tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học cấp Khoa:

- Năm 2016: “Nghiên cứu Chế độ kế toán mới – Thông tư 200”.

- Năm 2019: “Những vấn đề mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018”.

Bên cạnh đó, các giảng viên Bộ môn Kế toán cũng có tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học có chất lượng như:

- Viết Bài báo cho các Tạp chí khoa học: Tạp chí Công thương, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

- Viết tham luận cho nhiều Hội thảo quốc gia do các trường đại học, học viện trong nước tổ chức: Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Ngân hàng.

- Viết tham luận cho Hội thảo quốc tế: Industrial revolution 4.0: opportunities and challenges to Vietnam's economic development (Thuongmai University),  How management accounting uses data and technology to improve eficiency and add value to business (Hội kế toán & kiểm toán Việt Nam và Hiệp hội kế toán quản trị Hoa Kỳ).

- Viết tham luận cho các hội thảo cấp khoa tại trường Đại học Tiền Giang.

Bộ môn Kế toán là một tập thể đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành các nhiệm vụ của giảng viên và các nhiệm vụ khác do khoa Kinh tế - Luật phân công.

Lê Thị Trúc Mai (Giảng viên Bộ môn Kế toán)

Khoa Kinh tế - Luật