.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Chiêu sinh lớp kế toán trưởng khoá 34

21-03-2019

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  36/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  19  tháng 3  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp kế toán trưởng khoá 34

 

Trường Đại học Tài chính Marketing TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Tiền Giang mở lớp bồi dưỡng KẾ TOÁN TRƯỞNG khoá 34.

          Điều kiện tham gia khoá học:

           + Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán.

           + Có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp.

           + Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

           + Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN – Kế toán Nhà nước.

           + Các đối tượng khác, tuỳ trường hợp cụ thể mà Trường ĐH Tài chính Marketing sẽ báo cáo với Bộ tài chính để có quyết định sau cùng.

          Thời gian học: Khoảng 3 tháng.

          Phương thức học: Học vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật.

          Học phí: 1.800.000đ/học viên/khoá.

Học viên đăng ký ghi danh và nộp học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/5/2019. Lớp học dự kiến khai giảng vào ngày 11/5/2019.

Kết thúc khoá học: Học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng của Trường Đại học Tài chính Marketing Tp. HCM.

Ghi danh và nộp học phí tại: Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu F (phòng F.004), số 119 Ấp Bắc Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo) 

  

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                             

- Các cơ quan, doanh nghiệp;                                                                      (đã ký)                                                                          

- Lưu VT, Khoa KT-L.

                                                                                                                    Lê Hữu Hải                                                                                                                                    

Khoa Kinh tế - Luật