.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI (2018-2019)

27-05-2019

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  68/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI (2018-2019)

 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-ĐHTG ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo lịch phát học bổng cho sinh viên các lớp như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

 

 

1

Sinh viên các lớp Khoa Khoa học-tự nhiên, Bộ môn Giáo dục thể chất-Quốc phòng, Khoa Sư phạm,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Kỹ thuật công nghiệp.

Chiều ngày

27/05/2019 đến sáng ngày 30/05/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139): ngày 28/5/2019 và sáng ngày 29/5/2019.

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

2

Sinh viên các lớp Khoa Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, Khoa Khoa Học Xã hội và Nhân văn.

Chiều ngày

30/05/2019 đến ngày 04/06/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139): ngày 31/5/2019 và sáng ngày 03/6/2019.

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

3

Sinh viên các lớp Khoa Kinh tế - Luật

Từ ngày

05/06/2019 đến ngày 07/06/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139): ngày 05/6/2019 và sáng ngày 06/6/2019.

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian: Trong giờ hành chính (Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Ghi chú: Sinh viên đến nhận tiền học bổng mang theo thẻ sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến phòng Tài vụ nhận tiền học bổng học kỳ 1 (2018-2019) theo đúng thời gian quy định nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)       
Võ Ngọc Hà   

Phòng Tài vụ