.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hướng dẫn, bình xét phân loại đoàn viên, chi đoàn

01-11-2019

 

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

***

Số: 35 HD/ĐTN

 

 

Tiền Giang, ngày 30 tháng 8  năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại đoàn viên, chi đoàn

và bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn;

Căn cứ Hướng dẫn số 57 HD/TWĐTN ngày 12/5/2011 của TW Đoàn về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên;

Nhằm thống nhất công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn đánh giá, phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét danh hiệu đoàn viên ưu tú, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên để đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tạo động lực để tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh.

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hàng năm và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

2. Yêu cầu

- Việc xếp loại đoàn viên và cơ sở Đoàn dựa trên quả thực hiện các chương trình hoạt động của Đoàn cấp trên và cơ sở Đoàn, gắn với kết quả rèn luyện phấn đấu của mỗi đoàn viên.

- Trong quá trình xếp loại, cần nêu cao thái độ cầu thị, tiến bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi đoàn viên, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đoàn.

- Việc xếp loại đoàn viên và chi Đoàn cần được tiến hành thường xuyên 06 tháng/lần. Việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đảm bảo tính đoàn kết, dân chủ, công khai.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Đoàn viên có thời gian học tập, công tác tại Trường Đại học Tiền Giang từ 06 tháng trở lên đều được đánh giá, xếp loại.

- Các chi đoàn được thành lập từ 06 tháng trở lên đều được đánh giá, xếp loại.

III. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN

1. Xếp loại đoàn viên là sinh viên

a) Đoàn viên xuất sắc

Đoàn viên được xếp loại xuất sắc nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên; thực hiện tốt các nội dung Chương trình Rèn luyện đoàn viên đã đăng ký.

- Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn, được biểu dương, khen thưởng.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của Đoàn khoa/Chi đoàn, làm nòng cốt trong các chi hội, CLB, đội, nhóm;

- Xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên; Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên .

- Thực hiện đầy đủ điều lệ Đoàn, quy chế học sinh, sinh viên; qui định của trường, khoa, lớp; Không vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức.

- Vắng họp lệ 01 lần có phép/học kỳ.

b)  Đoàn viên khá

Đoàn viên được xếp loại khá nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên; Thực hiện tốt ít nhất 01 nội dung đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, các hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm và đóng đoàn phí đầy đủ.

- Xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên; Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

- Thực hiện đầy đủ điều lệ Đoàn, quy chế học sinh, sinh viên; qui định của trường, khoa, lớp; Không vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức.

- Vắng họp lệ 02 lần có phép/học kỳ.

c) Đoàn viên trung bình

Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu vi phạm 1 trong những điểm sau:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

- Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên; đăng ký từ 01 đến 02 nội dung của Chương trình Rèn luyện đoàn viên nhưng chưa thực hiện tốt.

- Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia sinh hoạt Đoàn và các hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm không thường xuyên; đóng đoàn phí đầy đủ.

- Bị kỷ luật từ mức độ khiển trách hoặc vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gửi về trường).

- Xếp loại học tập đạt từ loại Trung bình trở lên; Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

- Vắng họp lệ 01 lần không phép hoặc 02 lần có phép/học kỳ

d)  Đoàn viên yếu

Đoàn viên bị xếp loại yếu nếu vi phạm một trong những điểm sau:

- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên.

- Tham gia sinh hoạt Đoàn và các hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm không thường xuyên; đóng đoàn phí không đầy đủ.

- Vi phạm khuyết điểm, chưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

- Việc xếp loại đoàn viên do tập thể chi đoàn xét quyết định (có thể bỏ phiếu kín) sau đó BCH Chi đoàn xem xét và báo cáo lên Liên chi đoàn.

- Xếp loại học tập dưới Trung bình; Xếp loại rèn luyện dưới Trung bình

- Bị kỷ luật từ mức độ cảnh cáo trở lên

- Vắng họp 02 lần không phép hoặc 03 lần có phép/học kỳ.

2. Xếp loại đoàn viên là viên chức

a) Đoàn viên xuất sắc

Đoàn viên được xếp loại xuất sắc nếu:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đoàn các cấp phân công.

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trọng năm học.

- Đăng ký và thực hiện tốt cả 02 nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Họp lệ và đóng đoàn phí đầy đủ (vắng họp lệ không quá 01 lần có phép/ 06 tháng).

- Không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

b) Đoàn viên khá

Đoàn viên được xếp loại khá nếu:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

- Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn các cấp nhưng chưa có thành tích tiêu biểu.

- Hoàn thành nhiệm vụ viên chức.

- Đăng ký hai nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên nhưng chỉ thực hiện tốt 01 nội dung,

- Đóng đoàn phí đầy đủ, vắng họp lệ 02 lần có phép/06 tháng.

- Không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

c) Đoàn viên trung bình

Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu:

- Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

- Có tham gia công tác Đoàn nhưng chưa chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức.

- Hoàn thành nhiệm vụ viên chức.

- Đăng ký và thực hiện đạt mức trung bình Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Vắng họp lệ 01 lần không phép hoặc 02 lần có phép/06 tháng.

- Bị kỷ luật ở mức độ khiển trách. Vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gởi về trường).

d) Đoàn viên yếu

Đoàn viên được xếp loại yếu nếu:

- Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Không hoàn thành nhiệm vụ viên chức

- Không đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Vắng họp 02 lần không phép hoặc 03 lần có phép/06 tháng.

- Bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo trở lên.

Ghi chú: Đối với viên chức được lãnh đạo đơn vị cử đi công tác trùng với lịch họp chi đoàn thì không tính đoàn viên đó vắng họp.

3. Bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú

Đoàn viên được xét công nhận danh hiệu Đoàn viên ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đoàn viên là sinh viên

- Đạo đức tác phong tốt; đoàn kết, quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập và công tác.

- Là Đoàn viên xuất sắc.

- Xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên

- Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Xuất sắc trở lên

- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của Đoàn các cấp.

- Tích cực tham gia phong trào Đoàn, Hội các cấp. Hoàn thành nhiệm vụ hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

- Được khen thưởng từ cấp Đoàn khoa trở lên, có nhiều thành tích được xác nhận của Đoàn khoa, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoặc đạt được thành tích khác có sự xác nhận.

- Được tập thể tín nhiệm và bình chọn.

b) Đoàn viên là viên chức

- Đạo đức tác phong tốt; đoàn kết, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và sinh viên.

- Là Đoàn viên xuất sắc.

- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến” trở lên.

- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của Đoàn các cấp.

- Tích cực tham gia phong trào Đoàn.

- Được khen thưởng từ cấp Liên chi đoàn trở lên; hoặc có nhiều thành tích tiêu biểu được xác nhận của Liên chi Đoàn, Đoàn trường hoặc Hội Sinh viên trường.

- Được tập thể tín nhiệm bình chọn.

* Chú ý: Nếu chi đoàn được xếp loại yếu thì không bình xét đoàn viên ưu tú; Nếu chi đoàn được xếp loại trung bình thì các thành viên Ban Chấp hành không được bình xét đoàn viên ưu tú.

IV. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHI ĐOÀN

1. Chi đoàn xuất sắc

Là chi đoàn đạt được tất cả các tiêu chuẩn:

- Đảm bảo chế độ và chất lượng sinh hoạt chi đoàn; chủ động công tác, chủ động đoàn kết tập hợp thanh niên; chủ động nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn; chủ động phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tích cực tham gia xây dựng Đảng.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đoàn đã được ghi trong Điều lệ Đoàn. Đoàn kết tập hợp được nhiều thanh niên vào phong trào, các chương trình, các cuộc vận động do Đoàn tổ chức và làm nòng cốt.

- Chủ động tổ chức các hình thức tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện

- Có ít nhất 95% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Có từ 80% đoàn viên được xếp loại khá trở lên và không có đoàn viên xếp loại trung bình.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo.

- Được cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đánh giá xuất sắc.

2. Chi đoàn vững mạnh

Là chi đoàn đạt được tất cả các tiêu chuẩn:

- Đảm bảo việc sinh hoạt lệ của chi đoàn (họp lệ 1 lần/tháng

- Đảm bảo việc thu, chi, trích nộp đoàn phí đúng quy định.

- Tập hợp được thanh niên, làm tốt việc phát triển đoàn viên mới, tham gia xây dựng Đảng.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Đoàn khoa, Đoàn trường về công tác quản lý sổ sách, chế độ báo cáo định kỳ.

- Chủ động đề ra ít nhất 1 hoạt động/học kỳ và tổ chức các hoạt động của chi đoàn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chung của đoàn viên, thanh niên.

- Chấp hành tốt việc phân công, điều động của Đoàn cấp trên. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị và phong trào của Đoàn các cấp.

- Có ít nhất 80% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Có từ 65% đoàn viên được xếp loại khá trở lên; không có đoàn viên xếp loại yếu.

3. Chi đoàn trung bình

Là chi đoàn vi phạm một trong những điểm sau đây:

- Không duy trì tốt sinh hoạt lệ kỳ chi đoàn (bỏ họp lệ 01 lần/học kỳ).

- Chậm trễ trong việc thu, chi, trích nộp đoàn phí theo quy định (đã hoàn thành nhưng chậm hơn so với qui định của Đoàn khoa, Đoàn trường).

- Không hoàn thành tốt sự phân công, điều động của Đoàn cấp trên.

- Không tổ chức được các hoạt động của chi đoàn, không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

- Tập thể mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức Đoàn.

- Duy trì tổ chức, nhưng hoạt động không thường xuyên, thụ động, hiệu quả hạn chế.

- Có ít nhất 70% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Có từ 50% đoàn viên được xếp loại khá trở lên hoặc có đến 05% đoàn viên xếp loại yếu.

4. Chi đoàn yếu

Vi phạm vào một trong những điểm sau đây:

- Không duy trì sinh hoạt lệ kỳ chi đoàn (bỏ họp lệ từ 2 lần trở lên trong một học kỳ).

- Không hoàn thành việc thu, chi, trích nộp đoàn phí theo qui định (tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại).

- Không chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn cấp trên.

- Không tổ chức được các hoạt động của chi đoàn, không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

- Tập thể mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của tổ chức Đoàn.

- Có ít hơn 50% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Có dưới 50% đoàn viên được xếp loại khá hoặc có quá 05% đoàn viên xếp loại yếu.

V. QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA ĐOÀN VIÊN

Nếu không thống nhất với kết quả họp xét của chi đoàn, đoàn viên có quyền gởi kiến nghị (kèm theo bản tự đánh giá - Mẫu 1) cho Ban Chấp hành liên chi đoàn ngay sau khi kết thúc Hội nghị cuộc họp chi đoàn. Ban Chấp hành liên chi đoàn có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời chính thức bằng văn bản cho đoàn viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc thực hiện

- Việc đánh giá phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú phải được thực hiện  nghiêm túc, công bằng, công khai, khách quan và đúng tiến độ.

- Việc phân loại đoàn viên, chi đoàn là điều kiện để bình xét, đề nghị khen thưởng…

- Đối với đoàn viên, đặc biệt đoàn viên là viên chức, Ban Chấp hành liên chi đoàn, chi đoàn cần lưu ý đến tính tích cực trong tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, đơn vị chính quyền và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được phân công của cá nhân đoàn viên.

- Thành tích tham gia hoạt động của đoàn viên phải được xem xét dựa trên nỗ lực đóng góp vào phong trào thanh niên của các cấp bộ Đoàn - Hội.

2. Quy trình tổ chức thực hiện

- Đoàn viên điền vào mẫu tự đánh giá, xếp loại cá nhân (Mẫu 1) kèm theo bản sao các văn bản chứng minh thành tích (quyết định khen thưởng, giấy chứng nhận, ... ) nộp cho Ban Chấp hành chi đoàn.

- Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm: tổng hợp danh sách, kiểm tra, họp xét trước khi đưa ra thảo luận trước Hội nghị đoàn viên. Ban Chấp hành chi đoàn gởi đề nghị, danh sách (Mẫu 2); bản tự đánh giá của đoàn viên (Mẫu 1) về Ban Chấp hành liên chi đoàn chủ quản vào tuần đầu tiên của tháng 9 và tháng 3 hàng năm.

- Ban Chấp hành liên chi đoàn có trách nhiệm:

+ Triển khai nội dung Hướng dẫn này đến từng chi đoàn, đoàn viên.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn thực hiện đúng các yêu cầu và tổng hợp danh sách

+ Triệu tập Ban Chấp hành họp xét và gửi kết quả phân loại đoàn viên (Mẫu 3), kết quả phân loại chi đoàn (Mẫu 4), danh sách Đoàn viên ưu tú (Mẫu 5) và biên bản họp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/3 (học kỳ I) và ngày 15/10 (học kỳ II) hàng năm.

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường có trách nhiệm: gửi danh sách hội viên hoàn thành nhiệm vụ cho các đoàn Khoa trước các ngày 30/12 (học kỳ 1) và 30/5 (học kỳ 2) hàng năm.

Đối với các trường hợp đặc biệt, Ban Chấp hành liên chi đoàn phải có công văn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét, quyết định.

 

Trên đây là hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cấp bộ Đoàn trực thuộc thực hiện theo đúng tinh thần Hướng dẫn này.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ năm học 2017 - 2018 và có giá trị thay thế các hướng dẫn được ban hành trước đây./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:      

- Tỉnh Đoàn TG (để báo cáo);  

- TT ĐU Trường ĐHTG (để chi đạo);   

- BTK HSV Trường ĐHTG (để phối hợp); 

- BCH Đoàn Trường ĐHTG;

- UBKT Đoàn Trường ĐHTG;

- Các cấp bộ Đoàn trực thuộc (để thực hiện);        

- Lưu: VP ĐTN.

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

Lê Tiến Dũng

 

Đoàn thanh niên