.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Ngành Đại học Tài chính ngân hàng

04-03-2020

Ngành này có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm. Cụ thể hơn, tài chính ngân hàng là hình thức kinh doanh liên quan đến vấn đề tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính của ngân hàng phát hành nhằm thanh toán và chi trả trong nội địa và quốc tế http://tgu.edu.vn/topic/?13108

Khoa Kinh tế - Luật