.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa NN&CNTP”

26-03-2020

1. TÊN HỘI THẢO: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm”

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian nhận bài: 09/1/2020 – 03/02/2020

- Thời gian tổ chức: Từ 13giờ 30, ngày 30/3/2020

- Địa điểm dự kiến: Phòng B 243, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

3. NỘI DUNG

Tham luận, thảo luận, góp ý về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm; những nội dung gợi ý như sau:

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đánh giá kết quả học tập của sinh viên, cải tiến nội dung học phần phù hợp với năng lực của sinh viên và nhu cầu xã hội.

+ Giải pháp kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho sinh viên theo yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Giải pháp về phương pháp tổ chức dạy – học như tổ chức các hoạt động hội thảo, seminar, nghiên cứu khoa học của các bộ môn trong khoa.

+ Giải pháp về xây dựng đề cương chi tiết về cách kiểm tra, đánh giá theo định hướng CDIO về chuẩn đầu ra ngành học.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

+ Giải pháp tư vấn, định hướng nghề nghiệp và hoạt động cố vấn học tập theo nhu cầu của xã hội; giải pháp về giảng dạy và đánh giá kỹ năng và thái độ của sinh viên nhằm nâng cao năng lực của sinh viên, đáp ứng chuẩn đầu ra ngành học.

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm