.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

“Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang”

25-03-2020

>> Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học  “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang”

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

  Số:       /KH-ĐHTG                                   Tiền Giang, ngày     tháng    năm 2020

                                                                     KẾ HOẠCH

                                Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Trường năm 2020

               “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên

                                                 tại Trường Đại học Tiền Giang”

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Thiết thực tổ chức các hoạt động góp phần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời đẩy mạnh việc truyền thông về Hội Sinh viên trường đến đông đảo sinh viên.

- Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội giữa các cán bộ, nhà quản lý giáo dục và giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học.

- Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng về nghiên cứu khoa học: tìm kiếm tài liệu, viết bài tham luận, thuyết trình, phản biện,…

- Hội thảo đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi và mang lại giá trị thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên nhà Trường góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Tiền Giang.

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Chủ đề chung

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang

2. Nội dung chính của Hội thảo

- Thực trạng công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay;

- Thực trạng học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay;

- Giải pháp xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang thực sự vững mạnh;

- Đề xuất, kiến nghị đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động phong trào của Hội Sinh viên trường.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Hội thảo.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Cơ sở TCN, Trường Đại học Tiền Giang

(xã Thân Cửu nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu là khách mời ngoài Trường Đại học Tiền Giang:

- Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Đại diện Văn Phòng Trung ương Đoàn, Phòng công tác Đoàn phía Nam;

- Đại diện Tỉnh đoàn Tiền Giang;

- Đại diện các Trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh Tiền Giang;

2. Đại biểu của Trường Đại học Tiền Giang:

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang;

- Đại diện Phòng QLKHCN&HTQT, Trường Đại học Tiền Giang;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Tiền Giang;

- BTV Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang;

- BCH Liên chi Hội, BCH Chi hội các đơn vị trực thuộc;

- Các đại biểu có bài tham luận trong Hội thảo.

V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Stt

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

1

7 giờ 30 đến 8 giờ 00

Đón tiếp đại biểu, khách mời

CS TCN

2

8 giờ 00 đến 8 giờ 15

Khai mạc Hội thảo

Phòng
Khánh tiết

3

8 giờ 15 đến 9 giờ 40

Phiên toàn thể 1

4

9 giờ 40 đến 10 giờ 00

Đại biểu nghỉ giải lao

5

10 giờ 00 đến 11 giờ 20

Phiên toàn thể 2

6

11 giờ 20 đến 11 giờ 30

Bế mạc

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức Hội thảo

 •  

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 1.  

Nguyễn Minh Quân

Chủ tịch HSV

Phó Trưởng ban

 1.  

Cao Nguyên Thi

PTP. QLKHCN&HTQT

Phó Trưởng ban

 1.  

Trần Thanh Phong

Phó Chủ tịch HSV

Ủy viên

 1.  

Võ Phan Lan Vy

Phó Chủ tịch HSV

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Lý Kiều Ngân

UV BTK HSV

Ủy viên TK

Nhiệm vụ: Phụ trách chung công tác tổ chức Hội thảo.

2. Thành lập Tiểu ban Nội dung

 •  

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Nguyễn Minh Quân

Chủ tịch HSV

Trưởng tiểu ban

 1.  

Cao Nguyên Thi

PTP PTr. QLKHCN&HTQT

Phó Tr. tiểu ban

 1.  

Lê Minh Trí

PTP. CTSV

Ủy viên

 1.  

Lê Tiến Dũng

Bí thư Đoàn Trường

Ủy viên

 1.  

Trần Thanh Phong

Phó Chủ tịch HSV

Ủy viên TK

Nhiệm vụ: Phụ trách thẩm định tham luận và sắp xếp chương trình nội dung của Hội thảo.

3. Thành lập Tiểu ban Thư ký và Hậu cần

 •  

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Trần Thanh Phong

Phó Chủ tịch HSV

Trưởng tiểu ban

 1.  

Võ Phan Lan Vy

Phó Chủ tịch HSV

Ủy viên

 1.  

Lâm Tấn Chí

UV BTK HSV

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Lý Kiều Ngân

UV BTK HSV

Ủy viên, MC

Nhiệm vụ: Phụ trách soạn thông báo về hội thảo, thư mời hội thảo, thông báo cho viên chức và sinh viên tham gia hội thảo, tiếp nhận các báo cáo và gửi cho tiểu ban nội dung, đóng dấu công lệnh (nếu có), ghi nhận tiến trình khi hội thảo diễn ra; Thiết kế, in ấn băng rôn, liên hệ P. TCHC, P. QTTB sắp xếp phòng hội thảo, âm thanh, máy chiếu, phục vụ bánh, nước cho hội thảo.

4. Phân công nhiệm vụ các đơn vị

- Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục xin tổ chức Hội thảo; Kiểm tra đạo văn các bài tham luận.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Chuẩn bị và gửi thư mời các đại biểu tham dự; Chuẩn bị nước uống và tiệc giải lao cho đại biểu, khách mời.

- Phòng Quản trị - Thiết bị: Chuẩn bị hội trường, các phòng họp tổ chức Hội thảo; Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, máy chiếu; Bố trí viên chức hỗ trợ công tác kỹ thuật về cơ sở vật chất trong quá trình diễn ra Hội thảo.

- Trung tâm Thông tin-Thư viện: Cử viên chức thường xuyên cập nhật thông tin về Hội thảo lên website nhà Trường; Liên hệ và mời các phóng viên Đài Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc đến đưa tin; Cử viên chức ghi hình và đưa tin trên website của Trường.

- Phòng Tài vụ: Tham mưu và Quyết toán kinh phí tổ chức Hội thảo theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

5. Kiểm tra và xử lý đạo văn đối với các bài tham luận

Ban Tổ chức gởi tất cả các bài tham luận về Phòng QLKHCN&HTQT để kiểm tra đạo văn. Kết quả kiểm tra đạo văn là kết quả chính thức để quyết định bài tham luận có được chấp nhận hay không.

7. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức Hội thảo được chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Trường Đại học Tiền Giang theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành năm 2020 (đính kèm theo bảng dự trù kinh phí).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang với chủ đề “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang”, Kế hoạch được triển khai đến các thành viên của Ban tổ chức và các đơn vị trực thuộc Trường có liên quan để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                  

- Các thành viên BTC (để thực hiện);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, HSV.

 

                                                                      

 

Hội sinh viên