.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo Về việc thay đổi thu học phí HK2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước

30-03-2020

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:41/TB-ĐHTG                                          Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2020           

THÔNG BÁO

Về  việc  gia hạn lần 2 thời gian thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước.

 

Căn cứ Thông báo số 33/TB-ĐHTG ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo gia hạn lần 2 thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Thời gian thu:

Gia hạn từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 20/4/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

2. Địa điểm tại Trường Đại học Tiền Giang:

- Buổi sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

a. Cơ sở chính: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2020.

b. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Phòng Tài vụ sẽ thông báo đến sinh viên sau.

 Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 08/TB-ĐHTG ngày 16/01/2020 của Trường Đại học Tiền Giang về việc thu học phí  HK2 năm  học  2019-2020 đối với sinh viên Cao đẳng, Đại  học hệ chính quy khóa 19 và các khóa trước.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến sinh viên để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG  
- Các đơn vị;                                                                                                   

- Lưu: VT, TV.                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                     Võ Ngọc Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài vụ