.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo v/v thay đổi thời gian đăng ký ghi danh và khai giảng các lớp ngắn hạn

17-12-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - LUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày  10  tháng  12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian đăng ký ghi danh và

khai giảng các lớp ngắn hạn

Căn cứ thông báo chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn Kế toán trưởng khóa 35, Kế toán doanh nghiệp khóa 30, Khai báo Thuế khóa 22;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch công tác cuối năm của cá nhân, cơ quan, đơn vị, nay Khoa Kinh tế - Luật thông báo về việc thay đổi thời gian đăng ký ghi danh và khai giảng các lớp trên như sau:

1/ Thời gian đăng ký ghi danh và đóng học phí: từ ngày thông báo đến hết ngày 05/01/2021.

2/ Thời gian khai giảng: ngày 09/01/2021 (Thứ bảy).

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang. Email: kktl@tgu.edu.vn

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo)  0974 920 882 (Cô Nguyệt)

Trân trọng kính chào./.

 

                                                                TRƯỞNG  KHOA

                                                                                                                                 (đã ký)                                                                

                                                                 Nguyễn Thạnh Vượng

 

         

        

                                                                        Ó

Khoa Kinh tế - Luật

Các tin khác :