.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG

29-05-2021

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 158 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  04  tháng  3 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp kế toán trưởng

 

 
   

 

Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo chiêu sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG,  đào tạo theo chương trình của Bộ Tài chính như sau:

          Điều kiện tham gia khoá học:

1.  Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Kế toán, Tài chính.

          2. Có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp.

            Hồ sơ đăng ký:

ü 01 phiếu đăng ký lớp KTT, dán hình 3x4 theo mẫu Bộ Tài chính.

ü 01 bản copy bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC được sao y công chứng.

ü 01 giấy xác nhận thời gian công tác 2 năm Đại học, 3 năm Cao đẳng hoặc Trung cấp của đơn vị công tác.

ü 02 hình 3x4 mới, ghi rõ họ tên năm sinh sau hình.

          Thời gian học: Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần.

          Học phí: dự kiến từ 3.000.000 đ  - 4.000.000 đ/học viên/khóa học (tùy theo số lượng Học viên đăng ký tham dự khóa học)

Kết thúc khoá học: Học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng của Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.

Địa điểm ghi danh và nộp học phí: Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang.

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang. Email: kktl@tgu.edu.vn

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

Di động: 0939 028 804 (Cô Huỳnh Thảo)

               0974 920 882 (Cô Minh Nguyệt)

                                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                            

- Các cơ quan, doanh nghiệp;                                             (đã ký)                   

- Lưu VT, Khoa KT-L.                                                        Lê Hữu Hải                                                                                        

Khoa Kinh tế - Luật