.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chủ đề của năm 2021 là: “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc”

20-06-2021

Ngày 28 tháng 6 năm 2000 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy uỷ Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam.

Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gia đình còn gắn liền với hàng xóm, cơ quan, gắn kết với nhà trường và xã hội sẽ tạo nên một nền tảng giáo dục vững chắc nhất và phát triển con người một cách toàn diện. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Không khí vui vẻ, đầm ấm, yêu thương và tích cực học tập, rèn luyện, hăng say lao động sản xuất khiến mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn để phát triển sự nghiệp gia đình. Các cấp uỷ Đảng và chính quyền đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước về gia đình tại địa phương, xác định công tác gia đình là một nội dung quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên khi xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của mỗi địa phương. 

Gia đình không những là nơi sản xuất ra của cải vật chất nuôi sống các thành viên trong gia đình và xã hội, mà còn là nơi duy trì nòi giống - sản sinh ra con người, tái sản xuất - sức lao động; là tổ ấm đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người. Gia đình không chỉ là mối quan tâm của mỗi người, của những nhà nghiên cứu xã hội học, mà còn là sự quan tâm của cả một thiết chế xã hội được thể hiện qua nhận thức và hành động của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. 

Để tôn vinh “Ngày gia đình Việt Nam 28/6”, mỗi người chúng ta hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình và chăm lo gắn kết với hàng xóm, cơ quan, nhà trường và xã hội; trong đó có sự vào cuộc chung sức của các đoàn thể chính trị xã hội; nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc là điều hết sức cần thiết và thật sự có ý nghĩa thiết thực, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau để “Ngày gia đình Việt Nam 28/6” hàng năm đi vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

Thông điệp truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình năm 2021:

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn.

- Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình.

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.

- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay.

- Bạo lực gia đình làm gia tăng các vụ án hình sự.

- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

- Bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người.

Thông điệp truyền thông về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình năm 2021:

- Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người.

- Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu.

- Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc.

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng nhân cách của con người Việt nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền.

- Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc.

- Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống dịch bệnh.

- Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương.

VĨNH SƠN tổng hợp

Công đoàn