.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Bộ môn Công nghệ May

04-01-2019

I. Chức năng, nhiệm vụ

II. Danh sách CBVC Bộ môn CN May

1. Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Bộ môn (Lý lịch khoa học)

Email: nguyenthibichthuy@tgu.edu.vn

2. KS. Nguyễn Thị Hồng Diễm - Giảng viên. (Lý lịch khoa học)

Email: nguyenthihongdiem@tgu.edu.vn

3. Ths. Huỳnh Thị Kim Liên - Giảng viên. (Lý lịch khoa học)

Email: Huynhthikimlien@tgu.edu.vn

4. Ths. Nguyễn Thanh Nhàn - Giảng viên.(Lý lịch khoa học)

Email: ngthanhnhan@tgu.edu.vn

5. Ths. Nguyễn Triệu Phương Thanh - Giảng viên. (Lý lịch khoa học)

Email: nguyentrieuphuongthanh@tgu.edu.vn

6. KS. Phan Thị Minh Diễm - Giảng viên. (Lý lịch khoa học)

Email: phanminhdiem@yahoo.com.vn

7. KS. Hoàng Thị Hiền - Giảng viên. (Lý lịch khoa học)

Email: hoangthihien@tgu.edu.vn

8.  KS. Lê Hải Thuỳ Vân - Giảng viên. (Lý lịch khoa học)

Email: lehaithuyvan@tgu.edu.vn

9. Thầy Nguyễn Văn Hùng - Quản lý xưởng.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp