.: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay

22-02-2019

UBND TỈNH TIỀN GIANG

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           

THƯ MỜI

VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

…………………………

Theo kế hoạch đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Trường Đại học Tiền Giang sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay”  vào tháng 4 năm 2019.

          Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý thầy cô viết bài tham luận.

  1. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Xác định giá trị phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của sinh viên Sư phạm trong thời đại 4.0.

- Đánh giá thực trạng hoạt động về việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm, ở Khoa/ Trường Đại học Sư phạm nói chung, Khoa Sư phạm Trường Đại học Tiền Giang nói riêng.

- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp ở Khoa/ Trường Đại học Sư phạm nói chung và Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang nói riêng.        

- Đề xuất biện pháp tích hợp giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vào các hình thức dạy học, các học phần giảng dạy cho sinh viên Sư phạm.

- Định hướng quá trình, biện pháp tự  rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm.

         2. Hình thức trình bày tham luận và thể lệ gửi bài

- Bài viết được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, dãn cách dòng exactly 17 pt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, độ dài dưới 7 trang (không kể Danh mục tài liệu tham khảo và Tóm tắt); canh lề: lề trên 2cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3cm, lề phải 2 cm.

- Cấu trúc bài tham luận cần có các tiểu mục sau: (1) Tóm tắt, (2) Đặt vấn đề, (3) Giải quyết vấn đề, (4) Kết luận và kiến nghị. Tài liệu tham khảo được trình bày theo qui định hiện hành.

- Đề nghị các tác giả chấp hành nghiêm các điều luật về Quyền tác giả và Quyền sở hữu trí tuệ được ghi trong Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội thông qua tại bộ luật số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005, trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, trung thực trong bài viết. Nếu cần trích dẫn các kết quả từ các công trình của các tác giả khác phải có chú thích xuất xứ rõ ràng.

- Các bài tham gia Hội thảo cần ghi rõ đầy đủ: Họ và tên, học hàm, học vị, tên và địa chỉ cơ quan, địa chỉ Email, điện thoại  để  Ban biên tập tiện liên hệ khi cần.

- Các tham luận được chọn thông qua Hội đồng thẩm định khoa học được in trong kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa và được tính công trình khoa học theo qui định.

Các tác giả vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email: hoithaosp2019@gmail.com

- Thời hạn nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/ 02/ 2019.

                                                 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Viết Thịnh

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế