Chia sẻ

Cơ cấu nhân sự

22-05-2018

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc

 Ths. Nguyễn Ngọc Long

 DĐ: 0913 879 066

 Email: nguyenngoclong@tgu.edu.vn

Phó Giám đốc

 Ths. Nguyễn Đại Bình

 DĐ: 0919 607 602

 Email: nguyendaibinh@tgu.edu.vn

Phó Giám đốc

 Ths. Huỳnh Thị Ngọc Linh

 DĐ: 0902 657 712

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Giảng viên 1

 Ths. Hồ Thanh Tâm

 DĐ: 0985 341 481

 Email: hothanhtam@tgu.edu.vn

Chuyên viên 2

KS. Ngô Hồng Thúy

DĐ: 0987 265 653

Chuyên viên 3

 Ths. Ngô Vũ Hoàng Trung

 DĐ: 0917 288 498

 Email: ngovuhoangtrung@tgu.edu.vn

Chuyên viên 4

 Ths. Đặng Nguyễn Hoàng Hải

 DĐ: 0989 692 926

Chuyên viên 5

 KS. Nguyễn Trọng Trí

 DĐ: 097 1515 180

Chuyên viên 6

 KS. Lê Thị Ánh Tuyết

 DĐ: 0906 364 591

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục