Chia sẻ

Cơ cấu nhân sự

27-03-2017

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc

ThS. Nguyễn Ngọc Long

DĐ: 0913 879 066

Email: nguyenngoclong@tgu.edu.vn

Phó Giám đốc

Ths. Nguyễn Đại Bình

DĐ: 0919 607 602

Email: nguyendaibinh@tgu.edu.vn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Chuyên viên 1

Ths. Huỳnh Thị Ngọc Linh

DĐ: 0902 657 712

Chuyên viên 2

ThS. Hồ Thanh Tâm

DĐ: 0985 341 481

Email: hothanhtam@tgu.edu.vn

Chuyên viên 3

KS. Ngô Hồng Thúy

DĐ: 0987 265 653

Chuyên viên 4

ThS. Ngô Vũ Hoàng Trung

DĐ: 0917 288 498

Email: ngovuhoangtrung@tgu.edu.vn

Chuyên viên 5

KS. Đặng Nguyễn Hoàng Hải

DĐ: 0989 692 926

Chuyên viên 6

ThS. Ngô Trường Vũ

DĐ: 0983 700 256

Chuyên viên 7

KS. Nguyễn Trọng Trí

DĐ: 097 1515 180

Chuyên viên 8

KS. Lê Thị Ánh Tuyết

DĐ: 0906 364 591

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục