.: Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư Phạm :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Sư phạm
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư Phạm

01-10-2019

 

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư Phạm

Lãnh đạo Khoa

Phó Trưởng Khoa (Phụ Trách Khoa)

Thạc sĩ  Lê Duy Trinh

ĐT: 0918616977

Email: leduytrinh@tgu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa

Ths. Nguyễn Vĩnh Toàn

ĐT: 0949183579

Email: nguyenvinhtoan@tgu.edu.vn

Bộ môn Giáo dục Phổ thông

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Bùi Quang Thịnh

ĐT: 0983936990

Email: buiquangthinh@tgu.edu.vn

 

Thạc sĩ  Lê Duy Trinh

ĐT: 0918616977

Email: leduytrinh@tgu.edu.vn

Ths. Lê Phạm Thị Thu Oanh

ĐT: 0907880559

Email: lephamthithuoanh@tgu.edu.vn

Ths. Trần Thị Anh Thư

ĐT: 0918775222

Email: tranthianhthu@tgu.edu.vn

Bộ môn Nghệ thuật

Trưởng Bộ môn

Ths. Trần Thị Trúc Linh

ĐT: 0909195948

Email: tranthitruclinh@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Đức Minh

ĐT: 0988379530

Email: nguyenducminh@tgu.edu.vn

CN. Lê Ngọc Dũng

ĐT: 0913654094

Email: lengocdung@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Ngọc Lan Hương

ĐT: 0983639867

Email: nguyenngoclanhuong@tgu.edu.vn

CN. Bùi Tuấn Kiệt

ĐT: 0907330052

Email: buituankiet@tgu.edu.vn

CN. Lê Anh Vũ

ĐT: 0908619589

Email: leanhvu@tgu.edu.vn

Bộ môn Mầm non

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Lê Đình Hoàng

ĐT: 0905360385

Email: ledinhhoang@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Vĩnh Toàn

ĐT: 0949183579

Email: nguyenvinhtoan@tgu.edu.vn

Ths. Lê Minh Cúc Phương

ĐT: 0935123589

Email: leminhcucphuong@tgu.edu.vn

Ths. Nguyễn Thị Mai

ĐT: 0918072567

Email: nguyenthimai@tgu.edu.vn

CN. Phùng Thị Hà

ĐT: 0984080898

Email: phungthiha@tgu.edu.vn

Bộ môn Tâm lí học – Giáo dục học và Quản lí giáo dục

Trưởng Bộ môn

Ths. Nguyễn Giang Lam

ĐT: 0918014475

Email: nguyengianglam@tgu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn

Ths. Mai Đức Long

ĐT: 0907568579

Email: maiduclong@tgu.edu.vn

Ths. Cao Thị Mộng Thanh Trinh

ĐT: 0917855905

Email: caothimongthanhtrinh@tgu.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Như Thoa

ĐT: 0908992509

Email: nguyenthinhuthoa@tgu.edu.vn

Ths. Trần Thanh Nguyên

ĐT: 0918292797

Email: ttnguyen2008@yahoo.com

Tổ Giáo vụ

CN. Lý Hồng Nguyệt Quế

ĐT: 0937570791

Email: lyhongnguyetque@tgu.edu.vn

CN.  Huỳnh Thị Thu Ngân

ĐT: 0975233233

Email: huynhthithungan@tgu.edu.vn

CN.  Nguyễn Thị Mai Trang

ĐT: 0976314410

Email: nguyenthimaitrang@tgu.edu.vn

 

Khoa Sư phạm