.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

bqt; ntmp;

Chia sẻ

MỞ RỘNG ĐỊNH LÝ MENELAUS TRONG MÔ HÌNH ĐĨA POINCARÉ CỦA HÌNH HỌC HYPERBOLIC

24-10-2017

AN EXTENSION OF MENELAUS’S THEOREM
IN THE POINCARÉ DISC MODEL OF HYPERBOLIC GEOMETRY

BÙI QUANG THỊNH*

NGÔ THỊ MỸ PHƯỢNG**

TÓM TẮT

Bài viết này đưa ra một chứng minh khác của định lý Menelaus trong mô hình đĩa Poincaré của hình học hyperbolic thông qua việc xây dựng khái niệm tỷ số đơn hyperbolic của ba điểm thẳng hàng tương tự như trong hình học Euclid.

Từ khóa: định lý Menelaus, hình học hyperbolic, mô hình đĩa Poincaré, tỷ số đơn hyperbolic.

ABSTRACT

This paper provides another proof of Menelaus’s theorem in the Poincaré disc model of hyperbolic geometry by giving the definition of the hyperbolic ratio of three collinear points, which is similar to Euclid geometry.

Keywords: Menelaus’s theorem, hyperbolic geometry, Poincaré disc model, hyperbolic single ratio.

 

*     Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang

**   Khoa Khoa học Cơ bàn, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế