.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tăng cường các mối quan hệ tương tác trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên ở Trường Đại học Phú Yên

07-01-2019

STRENGTHENING THE INTERACTIVE RELATIONSHIPS IN TEACHING TO DEVELOP STUDENTS’ SELF-STUDY ABILITY IN PHU YEN UNIVERSITY YEN UNIVERSITY

PHAN THỊ LAN*

TÓM TẮT
Dạy học dựa vào các mối quan hệ tương tác là chiến lược dạy học coi trọng tính tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo của người học, phù hợp với hướng tiếp cận phát triển năng lực tự học cho sinh viên hội nhập với môi trường kinh tế xã hội hiện đại. Việc dạy và học được thực hiện dựa trên mối quan hệ tác động giữa các thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học, trong đó quan trọng nhất là sự tác động qua lại giữa người dạy với người học và môi trường học tập. Quá trình dạy học vận động và phát triển đạt được mục tiêu đào tạo đặt ra chính là nhờ sự vận động và phát triển không ngừng của các mối quan hệ tương tác này. Bởi lẽ, người dạy và người học là nhân tố con người, nhân tố động của hoạt động dạy và hoạt động học. Vì vậy, tăng cường và phát triển các quan hệ tương tác trong dạy học sẽ làm giảm đi tính một chiều, phát triển năng lực chủ động, tự học và sáng tạo vốn có của người học. Trên cơ sở khảo sát thực tế và hệ thống hóa vấn đề lý luận, tác giả xin đề xuất một số giải pháp tăng cường các mối quan hệ tương tác trong dạy học nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên ở trường đại học.
Từ khóa: năng lực tự học, sinh viên, quan hệ tương tác trong dạy học, tăng cường.
ABSTRACT
Teaching based on interactive relationships is a teaching strategy which highlights learners’ self-awareness, activeness, independence and creativity and matches the direction of approaching students’ self-study ability development to integrate with the modern socio-economic environment. Teaching and learning are implemented based on the interative relationships of elements in the structure of the teaching process, of which the most important element is the interaction among teachers, learners and learning environment. Changes and development of the teaching process to achieve training goals happen thanks to constants changes and development of these interactive relationships. It is just because teachers and learners are human and dynamic factors of teaching and learning activities. Therefore, strengthening and developing the interative relationships in teaching will reduce the one-sidedness and develop learners’ inherent activeness, self-study ability and creativity.  Based on the factual survey and theoretical systemization, several solutions for strenthening the interactive relationships in teaching to enhance students’ self-study ability in the university are prosed in this article.
Keywords: self-study ability, students, interactive relationships in teaching, strengthen
 
 

*     Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Phú Yên                        

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :