.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

;

Chia sẻ

Nhu cầu bạn đọc về hoạt động của trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Tiền Giang

07-01-2019

READERS’ NEEDS FOR ACTIVITIES OF INFORMATION-LIBRARY CENTER, TIEN GIANG UNIVERSITY

NGUYỄN GIANG LAM*

TÓM TẮT
Nội dung bài viết, tác giả tập trung vào phân tích hai vấn đề: thực trạng hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện (TT TT-TV) và hệ thống các nhu cầu bạn đọc. Từ đó, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TT TT-TV Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG), được đề xuất dựa trên yêu cầu đổi mới của trường đại học và thực trạng nghiên cứu về hoạt động của Trung tâm trong mối liên hệ với đáp ứng nhu cầu bạn đọc.
Từ khóa: Nhu cầu, thang bậc nhu cầu, bạn đọc, hoạt động, Trung tâm Thông tin – Thư viện.
ABSTRACT
In this article, two issues are concentratively analyzed including actual status of activities of Information - Library Center and systemization of readers’ needs. Thence, solutions for improving the quality of activities organized by Information - Library Center, Tien Giang University are proposed based on the innovation requirements of the university and the actual status of research on activities of the center in relation to readers’ needs satisfaction.
Key words: Needs, hierarchy of needs, readers, activities, Information - Library Center
 

Tải file pdf tại đây ►


*     Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :