.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Giới thiệu về Khoa

11-02-2020

1/ Giới thiệu:

Khoa Kinh tế - Xã hội được thành lập vào năm 2005 theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHTG ngày 31/10/2005.

Đến năm 2015, Khoa Kinh tế - Xã hội đổi tên thành Khoa Kinh tế - Luật theo quyết định số 615/QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2015.

2/ Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

* Chức năng:

- Tổ chức, quản lý giảng dạy các học phần chung thuộc kiến thức pháp luật đại cương và các học phần khối kinh tế, luật của các ngành khác.

- Đào tạo bậc đại học, cao đẳng các ngành thuộc khối ngành kinh tế, tài chính, luật. Đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học các ngành thuộc khoa quản lý (nếu đủ điều kiện).

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do khoa đảm trách.

* Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên: xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc khoa, tổ chức xét học bổng cho sinh viên thuộc khoa,…

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

- Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng: xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu cộng đồng và thế mạnh của đội ngũ giảng viên thuộc khoa, tổ chức sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, ngày công tác xã hội.

- Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn: đề xuất đào tạo bồi dưỡng viên chức, tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên trong khoa, quản lý các bộ môn trực thuộc,…

3/ Cơ cấu tổ chức

   Hiện nay, số lượng viên chức của khoa là 46 người (trong đó có 43 giảng viên, 03 chuyên viên).

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 04, Thạc sĩ: 41 (trong đó có 02 NCS), Đại học: 01 (đang học Cao học).

- Lãnh đạo Khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Thông tin liên hệ

1

Nguyễn Thạnh Vượng

Trưởng khoa

TS.Kinh tế học (Chuyên ngành Kinh tế phát triển)

DĐ: 0906.698.973

Email: nguyenthanhvuong@tgu.edu.vn

2

Võ Thị Thu Thảo

Phó trưởng khoa

Ths. Quản trị kinh doanh

DĐ: 0986.035.267

Email:  vothithuthao@tgu.edu.vn

3

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Phó trưởng khoa

Ths. Kế toán – Kiểm toán

DĐ: 0937.766.269

Email:  phuong2005ch@yahoo.com

4

Đoàn Minh Nguyệt

Phó trưởng khoa

Ths. Luật

DĐ: 0974.920.882

Email:  nguyettgu2007@yahoo.com

- Khoa có 05 Bộ môn:

   + Bộ môn Quản trị kinh doanh

   + Bộ môn Kế toán

   + Bộ môn Tài chính

   + Bộ môn Kinh tế

   + Bộ môn Luật

4/ Ngành nghề đào tạo:

Số sinh viên theo học trung bình hàng năm của Khoa là trên 1.500 (hệ chính quy, liên thông vừa học vừa làm)

STT

NGÀNH HỌC

TRÌNH ĐỘ

1

Kế toán

- Kế toán công

- Kế toán tổng hợp

Đại học, Cao đẳng

2

Quản trị kinh doanh

- Quản trị marketing

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

Đại học, Cao đẳng

3

Tài chính – Ngân hàng

Đại học

4

Kinh tế

Đại học

5

6

Dịch vụ pháp lý

Luật

Cao đẳng

Đại học

Ngoài ra, Khoa còn thực hiện đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như Kế toán trưởng, Khai báo thuế, Kế toán doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại,...

- Khoa có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan, doanh nghiệp, các hiệp hội kinh tế trong tỉnh và các tỉnh lân cận, đó là điều kiện rất thuận lợi cho việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường luôn đạt trên 90%, trong đó, tỷ lệ có việc làm ngay sau khi ra Trường luôn đạt trên 80%, đóng góp một phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khoa Kinh tế - Luật