Chia sẻ

Giới thiệu về Khoa

18-04-2017

I. Giới thiệu

- Khoa Kinh tế - Luật được thành lập vào tháng 11/2015 trên cơ sở là Khoa Kinh tế - Xã hội trước đây, là Khoa có quy mô lớn của Trường Đại học Tiền Giang cả về số lượng viên chức lẫn sinh viên. Số lượng viên chức của khoa là 51 người (Tiến sĩ: 03, Thạc sĩ: 40 (trong đó có 01 NCS), Đại học: 08 (trong đó có 7 Cao học). Số học sinh - sinh viên theo học trung bình hàng năm của Khoa là 1.400.

- Hòa vào sứ mạng của Trường là cung cấp dịch vụ & nguồn nhân lực có trình độ cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Khoa Kinh tế - Luật đã không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn quy mô đào tạo.

- Khoa hiện có các ngành đào tạo hệ Cao đẳng, Đại học chính quy, liên thông, tại chức:

+ Kế toán

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính – Ngân hàng

+ Dịch vụ pháp lý

Ngoài ra, Khoa còn thực hiện đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn:

+ Kế toán trưởng

+ Khai báo thuế

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

Bên cạnh đó, Khoa đang chuẩn bị mở thêm một số ngành đào tạo chính quy mới,….

- Khoa có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan, doanh nghiệp, các hiệp hội

kinh tế,…, trong tỉnh và các tỉnh lân cận, đó là điều kiện rất thuận lợi cho việc làm của học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Chất lượng trong công tác giảng dạy & công tác quản lý ngày càng được

nâng cao.

            - Hàng năm, tỷ lệ học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường luôn đạt trên 90%, trong đó, tỷ lệ có việc làm ngay sau khi ra Trường luôn đạt trên 80%, đóng góp một phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 

 

II. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

  1. Ban lãnh đạo

Q.Trưởng khoa

Ts. Nguyễn Thạnh Vượng

DĐ: 0906.698.973

Email: vuongtg2009@yahoo.com.vn

Phó trưởng khoa

Ths. Võ Thị Thu Thảo

DĐ: 0986.035.267

Email:  vothithuthao@tgu.edu.vn

Phó trưởng khoa

Ths. Huỳnh Thị Ngọc Phượng

DĐ: 0937.766.269

Email:  huynhthingocphuong@tgu.edu.vn

Phó trưởng khoa

Ths. Đoàn Minh Nguyệt

DĐ: 0974.920.882

Email:  doanminhnguyet@tgu.edu.vn

  1. Cơ cấu tổ chức
   

Trưởng khoa

   

Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa

Văn phòng
 khoa

Bộ môn
kinh tế

Bộ môn
kế toán

Bộ môn
quản trị kinh doanh

Bộ môn
tài chính

Bộ môn
luật

           

 

 

 

 

 

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

-  Tổ chức quản lý, giảng dạy các học phần chung thuộc kiến thức pháp luật đại cương và các học phần khối kinh tế, luật của các ngành khác.

-  Đào tạo bậc đại học, cao đẳng các ngành thuộc khối ngành kinh tế, tài chính, luật. Đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học các ngành thuộc khoa quản lý (nếu đủ điều kiện).

-  Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

-  Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng.

-  Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do khoa đảm trách.

Khoa Kinh tế - Luật