.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Giới thiệu về Khoa

10-05-2016

* Chức năng của Khoa

- Tổ chức đào tạo các ngành nghề theo nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách.

-  Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của khoa và theo sự phân công của nhà trường.

* Nhiệm vụ của Khoa

- Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy đối với các bộ môn do Khoa phụ trách.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.

Khoa Kinh Tế - Luật

Địa chỉ:  Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.

Điện thoại liên hệ: 073 3857 938

Email: kktl@tgu.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

Phó trưởng khoa

(phụ trách)

Ths. Võ Thị Thu Thảo

DĐ: 0986.035.267

Email: vothithuthao@tgu.edu.vn

Phó trưởng khoa

Ths. Huỳnh Thị Ngọc Phượng

DĐ: 0937.766.269

Email: huynhthingocphuong@tgu.edu.vn

Phó trưởng khoa

Ths. Đoàn Minh Nguyệt

DĐ: 0974.920.882

Email: doanminhnguyet@tgu.edu.vn 

Khoa Kinh tế - Luật