.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế - Luật

11-02-2020

    Trưởng Khoa    
           
  Phó
Trưởng Khoa
Phó
Trưởng Khoa
Phó
Trưởng Khoa
           
           
Văn phòng
Khoa
Bộ môn
Kinh tế
Bộ môn
QTKD
Bộ môn
Kế toán
Bộ môn
Tài chính
Bộ môn
Luật

Khoa Kinh tế - Luật