.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh viên trường Đại học Tiền Giang.

07-01-2019

THE ORGANIZATION OF THE CAMPAIGN OF “LEARNING AND FOLLOWING PRESIDENT HO CHI MINH’S MORAL EXAMPLE” AMONG TIEN GIANG UNIVERSITY STUDENTS

NGUYỄN THỊ THẢO*

TÓM TẮT
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy kính yêu của Cách mạng Việt Nam, Người đã để lại dấu ấn vô cùng to lớn trong chặng đường đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người là tấm gương sáng cho các thế hệ con người Việt Nam học tập và mãi mãi noi theo, trong đó có thế hệ sinh viên Việt Nam ngày nay.
Trước thực trạng đạo đức bị suy thoái của một bộ phận  trong nhân dân như hiện nay, đặc biệt là thanh thiếu niên, Bộ Chính trị đã đưa ra Chỉ thị 03 năm 2007 về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Chỉ thị này, Trường đại học Tiền Giang đã triển khai và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể học sinh, sinh viên, để từ đó đào tạo ra các thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên.
Với phương pháp phân tích, tổng hợp, điều tra, …bài viết đã tìm ra những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh viên, từ đó đã đề xuất một số những giải pháp nhằm tham mưu cho Ban chỉ đạo cuộc vận động có những hình thức tổ chức tổ chức tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới sinh viên đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.
Từ khóa: Cuộc vận động, đạo đức, sinh viên,

ABSTRACT

President Ho Chi Minh - the genius leader and the beloved teacher of Vietnamese revolution, left a very big mark in the struggle for national liberation and socialist construction in our country. He is a good example for generations of Vietnamese people to learn and follow for evermore, including the generation of Vietnamese students today.

Facing the moral degradation of a large part of the people at present, especially youths, the Political Bureau promulgated the Directive No. 03 in 2007 on the campaign of “Learning and following president Ho Chi Minh’s moral example”. In accordance with this Directive, Tien Giang University has implemented the campaign of “Learning and following president Ho Chi Minh’s moral example” among all students to generate young generations with good morals and professional knowledge.

With the methods of analyzing, synthesizing and investigate, achievements and limitations needing improvement in the process of implementing the campaign of “Learning and following president Ho Chi Minh’s moral example” among students are discovered. Thence, a number of solutions are proposed to advise the Steering Committee of the campaign to have suitable forms of organizing the dissemination of president Ho Chi Minh’s thought and moral example to students with the highest results in the future.

Keywords: campaign, morals, students. 

 
 

*     Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :